Metropolitalne wiadomości

aktualności

Komisja ds. Strategii Metropolii

Przyszłość metropolii widziana okiem ekspertów

Na jakie cele powinny być wydawane unijne pieniądze, jaka powinna być w tym rola metropolii i jakie korzyści dla regionu da ustawa metropolitalna - m.in. o tym będziemy rozmawiać 3 lutego podczas warsztatów dot. wpływu polityki spójności UE na rozwój Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot. Na spotkaniu przedstawione zostaną wyniki międzynarodowego badania w ramach projektu ESPON METRO, w którym porównano rolę i wpływ 9 europejskich metropolii na politykę spójności UE.

ESPON METRO to projekt badawczy, w którym bierze udział 9 europejskich metropolii: OMGGS, Turyn, Barcelona, Lizbona, Brno, Florencja, Lyon, Bruksela i Ryga. Zostały one porównane pod kątem ich roli oraz możliwości w zakresie programowania i wdrażania polityki spójności. Badania były prowadzone po to, aby wskazać metropoliom, jak można zintegrować ich cele z polityką spójności UE oraz zaproponować pola współpracy z samorządowcami, władzami regionalnymi i partnerami biznesowymi.
 
- Jesteśmy wdzięczni, za zaproszenie do udziału w projekcie ESPON METRO. Polityka spójności jest jednym z najważniejszych obszarów działań UE, zmniejsza dysproporcje gospodarcze, społeczne i terytorialne. Jak pokazuje doświadczenie ostatnich lat - realizacja projektów finansowanych z UE ma kluczowy wpływ na rozwój OMGGS  - mówi Michał Glaser, prezes Zarządu OMGGS. - Do tej pory na obszarze naszej metropolii ze środków polityki spójności zrealizowaliśmy niemal 2 tys. projektów. Udało nam się także wypracować najlepsze praktyki i standardy wsparcia w zakresie działań społecznych (na rzecz osób z niepełnosprawnościami, czy imigrantów), a także w obszarze infrastruktury transportu miejskiego.

Na co metropolie powinny wydawać pieniądze unijne

Podczas spotkania „Rola i perspektywy polityki spójności Unii Europejskiej w planowaniu obszarów metropolitalnych i miast”, które odbędzie się online 3 lutego zaprezentowany zostanie raport na temat przyszłości OMGGS w kontekście polityki spójności UE. Jest to wynik kilkumiesięcznej pracy analitycznej zespołu ekspertów z dziedziny polityki regionalnej.  

- Badania wskazują na rosnące znaczenie metropolii dla zapewnienia odporności gospodarek regionalnych na zewnętrzne szoki. Dlatego w ramach  budżetu UE 2021-2027 metropolie powinny mieć większy wpływ na kształtowanie i realizację programów UE, ale także powinny realizować własne programy rozwojowe we współpracy z partnerami biznesowymi, uczelniami i sferą pozarządową. Działania te powinny przede wszystkim koncentrować się na takich kwestiach jak zmiany klimatyczne, zrównoważony rozwój, eko-mobilność, polityka mieszkaniowa, zmniejszanie polaryzacji społeczno-gospodarczej w skali metropolitalnej, ponieważ rozwiązywanie tych problemów wymaga strategii ponad granicami administracyjnymi - mówi prof. dr hab. Jacek Zaucha.

Ustawa metropolitalna warunkiem szybkiego rozwoju Pomorza

Autorzy raportu zwrócili też uwagę na konieczność zwiększenia nakładów finansowych na funkcjonowanie metropolii, do czego przyczyniłaby się ustawa metropolitalna, o którą niezmiennie od wielu lat starają się pomorskie samorządy.

- Nasze stowarzyszenie utworzone zostało w 2011 r. z inicjatywy Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, jednak do dziś nie zostało formalnie uznane za metropolię przez rząd krajowy. Problem ten również został dostrzeżony przez autorów raportu. Ramy prawne funkcjonowania metropolii są bardzo istotne, ponieważ środki finansowe dedykowane obszarom metropolitalnym są zbyt małe i dalece nieadekwatne do celów i zadań stojących przed metropoliami. Prawnie usankcjonowana metropolia każdego roku dawałaby 200 mln zł dla Pomorza na działania dla naszych mieszkańców - mówi Michał Glaser.


Raport z rekomendacjami dla OMGGS

W pierwszej części spotkania zostaną zaprezentowane wyniki badań oraz rekomendacje na przyszłość dla OMGGS w zakresie programowania i realizacji polityki spójności UE, przygotowane przez zespół ekspertów, którzy w pracy naukowej oraz licznych publikacjach podejmują problematykę rozwoju regionalnego. W jego składzie znaleźli się:

· prof. dr hab. Iwona Sagan, Kierownik Zakładu Geografii Społeczno-Ekonomicznej Uniwersytetu Gdańskiego
· prof. dr hab. Jacek Zaucha, Kierownik Katedry Ekonomii Międzynarodowej i Rozwoju Gospodarczego Uniwersytetu Gdańskiego
· dr Radomir Matczak, ekspert ds. rozwoju regionalnego, współpracujący m.in. ze Związkiem Miast Polskich i Uniwersytetem SWPS.

____

OMGGS

Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot (OMGGS) jest jednym z najszybciej rozwijających się obszarów w Polsce i w regionie Morza Bałtyckiego. Stanowi on ważny węzeł transportowy, energetyczny i ośrodek usług informatycznych. OMGGS ma charakter policentryczny, a jego trzonem są trzy główne miasta: Gdańsk, Gdynia i Sopot. OMGGS tworzy 59 samorządów, w których mieszka 70 proc. mieszkańców województwa pomorskiego.

ESPON METRO

To międzynarodowy projekt badawczy prowadzony przez Europejską Sieć Obserwacyjną Rozwoju Terytorialnego i Spójności Terytorialnej (ang. ESPON). Projekt polega na opracowaniu analizy porównawczej 9 europejskich metropolii w celu wskazania jak można zintegrować cele polityki spójności z planowaniem i wdrażaniem polityk metropolitalnych. Więcej informacji o projekcie wraz z kompletem raportów ze wszystkich 9 metropolii jest dostępnych na stronie www.espon.eu/metro

Jak wziąć udział w seminarium?

Spotkanie odbędzie się  online 3 lutego o godz. 11.00. Osoby zainteresowane udziałem proszone są o rejestrację poprzez FORMULARZ zgłoszeniowy. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc liczy się kolejność zgłoszeń. Wydarzenie będzie również transmitowane na >>>Youtube OMGGS.


Do pobrania:

Karta informacyjna projektu

 

  • GIWK