Metropolitalne wiadomości

aktualności

Rozstrzygnięcie przetargu na wybór wykonawcy i operatora Roweru Metropolitalnego MEVO

29 maja 2018 r. Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot, jako Zamawiający, dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu na realizację zadania polegającego na dostawie, uruchomieniu oraz zarządzaniu i kompleksowej eksploatacji systemu roweru metropolitalnego OMG-G-S.

Najkorzystniejszą ofertę złożyła spółka:

NB TRICITY sp. z o.o.
ul. Przasnyska 6B
01-756 Warszawa

Wybrany wykonawca za realizację przedmiotu zamówienia zaoferował kwotę 40.272.906,00 zł. 
W złożonej ofercie zadeklarował dostarczenie 4080 szt. rowerów, wszystkie z napędem wspomaganiem elektrycznie.


Na realizację Zamówienia  zabezpieczyliśmy kwotę: 56.527.683,61 zł brutto (w tym 23.618.183,61 zł na dostawę Systemu oraz 32.909.500 zł  na świadczenie usługi zarządzania i eksploatacji Systemu przez 78 miesięcy).  W wyniku przetargu samorządy uczestniczące w projekcie zaoszczędzą ponad 16 mln zł.

W przetargu zostały złożone trzy oferty:

Złożone oferty zostały poddane ocenie komisji przetargowej.  Oferta konsorcjum z Irlandii została odrzucona ze względów formalnych –  wykonawca nie dokonał tłumaczenia na język polski wszystkich elementów oferty oraz nie wniósł wadium.

W trakcie badania ofert wystąpiliśmy do firmy NB TRICITY sp. z o.o. o złożenie dodatkowych wyjaśnień
w zakresie zaoferowanej ceny. Uzyskaliśmy wyczerpujące informacje nt.  kosztów wdrożenia
i eksploatacji Systemu.

W ciągu 10 dni wykonawcy mogą złożyć odwołanie od wyników przetargu do Krajowej Izby Odwoławczej, jeśli to nie nastąpi w czerwcu planujemy podpisanie umowy z wykonawcą.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Dofinansowanie ze środków unijnych wynosi 17.218.259 zł.

  • GIWK