Metropolitalne wiadomości

aktualności

Komisja ds. Społeczno - Gospodarczych

Samorządy wspierają przedsiębiorców [TEKST AKTUALIZOWANY]

Ograniczenie prowadzenia działalności gospodarczej w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego, a co za tym idzie brakiem możliwości zarabiania to ogromny problem lokalnych przedsiębiorców. Samorządy z Pomorza dostrzegają trudności z jakimi się mierzą właściciele firm i proponują pomoc.

Samorządy metropolii w miarę swoich możliwości sukcesywnie wprowadzają udogodnienia dla przedsiębiorców, które mają na celu złagodzenie skutków pandemii oraz ochronę miejsc pracy. Wiele firm stanęło w obliczu poważnego kryzysu, który będzie miał negatywny wpływ na ich działalność. Wprowadzone zmiany mają pomóc lokalnym firmom stanąć na nogi i uchronić je przed widmem upadku. W obliczu radykalnego spadku dochodów w wielu branżach potrzebne jest wsparcie z wielu stron. Działania samorządów są uzupełnieniem pakietu osłonowego przygotowanego przez polski rząd.

Prezentujemy poniżej formy wsparcia, jakie przygotowały dla przedsiębiorców miasta z naszej metropolii:

 

Gdańsk [aktualizacja 09.04.2020]:

• umorzenie czynszu w gminnych lokalach na 1 miesiąc z możliwością zawieszenia obowiązku płacenia czynszu w kolejnych 2 miesiącach,

• odstąpienie od egzekucji opłat z tytułu regulowania transakcji handlowych,

• odroczenie, rozłożenie na raty lub umorzenie podatku od nieruchomości,

• zawieszenie opłat za użytkowanie wieczyste na 3 miesiące

• przywrócenie pełnej obsługi urzędowej spraw związanych z przedsiębiorcami.

Więcej o Gdańskim Pakiecie Wsparcia Przedsiębiorców można przeczytać tutaj → https://tiny.pl/tzt32

 

Pakiet pomocowy dla gdańskich NGOs

Miasto Gdańsk przygotowało 5 punktów pakietu w ramach którego organizację będą mogły ubiegać się o:

W zakresie miejskich nieruchomości:

 • ulgę w czynszu do wysokości 1 zł za cały przedmiot najmu (za miesiąc kwiecień br.) , z możliwością odsunięcia w czasie lub rozłożenia na raty obowiązku płacenia czynszu w kolejnych 2 miesiącach – na wniosek podmiotu;
 • odroczenie, rozłożenie na raty lub umorzenie należności z tytułu podatku od nieruchomości – na wniosek podmiotu;
 • odroczenie lub rozłożenie na raty należności z tytułu kosztów użytkowania nieruchomości/lokalu – na wniosek podmiotu;

W zakresie realizacji zadań publicznych, zleconych przez Miasto Gdańsk na podstawie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Miasto deklaruje:

 • zgodę na uruchomienie alternatywnych sposobów realizacji działań – formy zdalne, on-line – tam, gdzie jest to możliwe, po uzgodnieniu z opiekunem projektu;
 • ograniczenie kontroli w organizacjach realizujących zadania publiczne, z wyłączeniem kontroli w trybie interwencyjnym.

W zakresie realizacji zadań publicznych, zleconych przez Miasto Gdańsk na podstawie przepisów ustawy o zdrowiu publicznym:

 • elastyczne i dostosowane do konkretnych działań podejście do zmian dotyczących sposobu realizacji zadania, zmian kadry, harmonogramu i kosztorysu;
 • zwiększenie kosztów administracyjnych.

W zakresie wiedzy i informacji:

 • uruchomiony zostanie kanał na platformie YouTube „#AktywnyGDN” – we współpracy z Gdańskim Centrum Organizacji Pozarządowych; 
 • uruchomiona zostanie możliwość konsultacji on-line z pracownikami Wydziału Rozwoju Społecznego - “e-Kawa z Urzędasem”;
 • uruchomione zostanie forum konsultacji i debaty na temat współpracy z NGOs w sytuacji kryzysu.
 • uruchomienie nowego modułu wniosek o aneks na platformie witkac.pl służącej do kompleksowej obsługi konkursów na realizację zadań publicznych oraz umów dotacyjnych.

W zakresie wsparcia finansowego:

 • uruchomiona zostanie dedykowana pula środków na: zlecenia zadań w formie dotacji na wspierani działań związanych z zapobieganiem skutkom epidemii COVID 19 oraz pożyczki na  utrzymanie płynności finansowej organizacji lub wyjście z kryzysu.
 • Prezydent Miasta Gdańska zwróci się do podmiotów dostarczających media do obiektów i lokali (nie tylko miejskich), w których działające w Gdańsku organizacje pozarządowe realizują swoje zadania statutowe, z apelem o rozważenie przygotowania pakietu osłonowego (umorzenia, rozkładanie na raty, obniżki, nienaliczanie odsetek, nieodcinanie dostępu itp.) dla organizacji pozarządowych korzystających z ich usług,

Więcej informacji i szczegóły: www.tiny.pl/7qrgh

 

Gdynia:

• zwolnienie z czynszu najemców lokali należących do miasta Gdyni, którzy objęci są zakazem prowadzenia działalności na czas zawieszenia funkcjonowania,

• odroczenie płatności podatków lokalnych za okres od marca do czerwca, w wyjątkowych sytuacjach umorzenie należności podatkowych,

• firmy, które musiały tymczasowo zamknąć swoje lokale nie będą płacić za odbiór odpadów.

O gdyńskiej pomocy dla przedsiębiorców można przeczytać tutaj → https://tiny.pl/tz7qc oraz https://tiny.pl/tz5d5

 

Kartuzy:

• w przypadku gminnych lokali użytkowych, najemcy, wobec których zaistniała sytuacja wpłynęła na spadek ich obrotów bądź zostali oni zmuszeni do całkowitego zawieszenia działalności, będą mogli złożyć wniosek o zastosowanie ulgi w czynszu – czynsz za okres od kwietnia do maja 2020 roku będzie wynosił symboliczną kwotę 10,00 zł za miesiąc,

•  odroczenie lub rozłożenie na raty na uzasadniony wniosek przedsiębiorcy płatności podatków lokalnych – podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych.

Więcej informacji → https://tiny.pl/tz7qb

 

Malbork:

• odroczenie lub rozłożenie na raty na wniosek przedsiębiorcy płatności podatków lokalnych - od nieruchomości i od środków transportu - za okres od marca do maja 2020 r. włącznie. Będzie też możliwość starania się o umorzenie zaległości podatkowych,

• przedsiębiorcy, którzy zamknęli lokale i całkowicie zawiesili działalność, zostaną zwolnieni z czynszu do czasu wznowienia działalności - ulga ta nie zwalnia ich od uiszczania opłat za media, jak ogrzewanie, woda i ścieki,

• w przypadku lokali użytkowych, których najemcy nadal prowadzą działalność, ale zaistniała sytuacja wpłynęła na spadek ich obrotów, będą mogli złożyć wniosek o zastosowanie ulgi w czynszu,

• na wniosek podatnika prowadzącego działalność gospodarczą, który zaprzestał działalności i zamknął lokal usytuowany w budynkach wielorodzinnych, będzie możliwe zwolnienie z opłat za odbiór odpadów komunalnych w okresie marzec - maj.

Informacje o ulgach w Malborku można znaleźć tutaj → https://tiny.pl/tz5pt i https://tiny.pl/tzjs9

 

Pruszcz Gdański:

W zakresie podatków lokalnych, w tym podatku od nieruchomości można składać wniosek o:

• odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie zapłaty podatku na raty,

• odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę,

• umorzenie w całości lub w części zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej.

W zakresie należności cywilnoprawnych można ubiegać się o:

• odroczenie terminu spłaty całości lub części należności,

• rozłożenie płatności całości lub części należności na raty,

• umorzenie należności w całości lub w części.

Więcej na →https://tiny.pl/tzlkf

 

Przywidz:

• podmioty pozbawione przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej mogą składać w Urzędzie Gminy wnioski dotyczące odroczeń, rozłożenia na raty, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach także umorzeń podatków i opłat lokalnych.

Szczegóły na stronie internetowej → https://tiny.pl/tz5wz

 

Puck:

Na wniosek podatnika – przedsiębiorcy, w trybie indywidualnego rozpatrywania spraw można ubiegać się o:

• zwolnienie z czynszu w miejskich lokalach za kwiecień i maj 2020

• odroczenie, rozłożenie na raty lub częściowe umorzenie zaległości za kwiecień i maj 2020,
podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych.

W sprawach ewentualnych ulg związanych z gospodarką odpadami należy zwracać się do firm, z którymi  podpisane zostały umowy na odbiór odpadów.

O ulgach w Pucku przeczytać można tutaj →https://tiny.pl/tzjbq

 

Sopot:

Prezydent Sopotu 23 marca 2020 r. wdrożył Plan pomocy podmiotom gospodarczym i organizacjom pozarządowym, które złożyły bądź złożą stosowny, uzasadniony wniosek o umorzenie opłat, ze względu na ograniczenie prowadzenia działalności z powodu rozprzestrzeniania się COVID-19. Umorzenie obejmuje drugą połowę marca br., a decyzja zostanie podjęta po upływie bieżącego miesiąca. Decyzje dotyczą następujących zakresów:

 • umorzenie czynszu najmu od gminnych lokali użytkowych,
 • umorzenie czynszu za dzierżawę gminnego gruntu,
 • umorzenie opłaty za zajęcie pasa drogowego,
 • umorzenie zaległości podatku od nieruchomości (do trzech dużych podmiotów, które złożyły wniosek zwrócono się o wyjaśnienie czy ewentualne umorzenie podatku będzie miało przełożenie na umorzenia należności wobec ich najemców).

Szczegółowe informacje → https://tiny.pl/tz1hv

 

Tczew:

Przedsiębiorcy, którzy zaprzestali działalności gospodarczej na skutek ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego mogą wnioskować o:

• umorzenie czynszu  w lokalach dzierżawionych od miasta; umorzenie dotyczy okresu trzech miesięcy – od marca do maja br.,

• odroczenie, rozłożenie na raty  lub umorzenie podatku od  nieruchomości na okres trzech miesięcy – od marca do maja br.,

• rozłożenie na raty oraz przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej za 2020 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości i opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Informacje dostepne są tutaj → https://tiny.pl/tz526

 

Wejherowo:

• najemcy lokali gastronomicznych należących do miasta, którzy prowadzą działalność, jaka została objęta zakazem wynikającym ze wspomnianego rozporządzenia, zostaną zwolnieni z czynszu,

• przedsiębiorcom prowadzącym działalność gastronomiczną objętą zakazem odroczona zostanie płatność lokalnych podatków za okres od marca do czerwca br.

Więcej na → https://tiny.pl/tz7m7

 

Żukowo [aktualizacja 09.04.2020]:

• osoby prowadzące działalność gospodarczą w lokalu gminnym mogą zwrócić się z wnioskiem o wsparcie w postaci ulg w czynszu za okres ograniczenia bądź braku działalności, 

• po wejściu w życie planowanego projektu ustawy dotyczącej tarczy antykryzysowej, Burmistrz i Rada Miejska przyjmą dodatkowe narzędzia pomocy przedsiębiorcom w zakresie ulg podatkowych od nieruchomości i środków transportu.

Więcej informacji można przeczytać na → https://tiny.pl/tz5xc

 

Żukowskie NGO otrzymają pakiet pomocowy

W związku z panującą epidemią koronawirusa, żukowskie organizacje pozarządowe mogą liczyć na pakiet pomocowy sporządzony na tę okoliczność.

Pakiet zakłada:

1. Zmiany w warunkach realizacji zadań publicznych przez NGO (aneksowanie zawartych umów, możliwość zmian harmonogramów i kosztorysów, możliwość działań zdalnych, przedłużenie terminów realizacji, sprawozdań i rozliczeń). Warunkiem jest tu złożenie wniosku do Burmistrza Gminy Żukowo.

2. Zakup maseczek, rękawiczek i innych środków ochronnych dołączają do katalogu kosztów kwalifikowalnych.

3. Wsparcie doradcze, eksperckie i szkoleniowe dla NGO (do czasu zakończenia epidemii on-line).

4. Kolejne konkursy zgodnie z zaplanowanymi środkami na 2020 r.

5. System małych dotacji, środków w ramach małych grantów w celu przeciwdziałania COVID-19 z pominięciem otwartego konkursu ofert (Art. 15zzm Ustawa z dnia 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

 

Szczegóły: www. tiny.pl/7qrxn

 

Kolbudy

Przedsiębiorcy, którzy zaprzestali działalności gospodarczej na skutek ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego mogą wnioskować o:
• odroczenie terminu płatności podatku od nieruchomości,
• rozłożenia zapłaty podatku od nieruchomości na raty,
• umorzenie w całości lub części zaległości podatkowej z tytułu podatku od nieruchomości,
• umorzenie odroczenia terminu spłaty lub rozłożenia na raty płatności opłaty za użytkowanie wieczyste.

Szczegółowe informacje: www.tiny.pl/t39fc

 

Nowy Dwór Gdański

Przedsiębiorcy, którzy zaprzestali działalności gospodarczej na skutek ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego mogą wnioskować o:

• zwolnienie z czynszu najemców lokali należących do Gminy Nowy Dwór Gdański, którzy objęci są zakazem prowadzenia działalności (na czas trwania zawieszenia),
• odroczenie lub rozłożenie na raty płatności podatków lokalnych: podatek od nieruchomości oraz podatek od środków transportowych - za okres od marca do czerwca 2020 roku. W wyjątkowych sytuacjach możliwe będzie umorzenie należności podatkowych.

Więcej → https://tiny.pl/7hh2q

 

Władysławowo

Gmina Władysławowo przygotowała Pakiet Pomocowy dla mieszkańców i przedsiębiorców, którzy zaprzestali prowadzenia działalności gospodarczej na skutek rozporządzenia Ministra Zdrowia z 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze RP stanu epidemii.

Proponowane ulgi:

 • Odroczenie, rozłożenie na raty lub umorzenie podatku od nieruchomości na okres trzech miesięcy - od kwietnia do czerwca br., pod warunkiem, że do 15 marca raty są opłacone.
 • Odroczenie, rozłożenie na raty lub umorzenie czynszu w lokalach dzierżawionych od miasta; umorzenie dotyczy okresu trzech miesięcy - od kwietnia do czerwca br., pod warunkiem, że do marca wszystkie należności są uregulowane. Umorzenia będą wykonywane na bieżąco, w zależności od rozwoju wydarzeń związanych z epidemią.
 • Odroczenie terminu płatności z czynszu w miejskich lokalach za kwiecień i maj br., pod warunkiem, że do marca wszystkie opłaty były uiszczane w terminie. Odroczenia będą wykonywane na bieżąco, w zależności od rozwoju wydarzeń związanych z epidemią.
 • Odroczenie należności z tytułu zajęcia pasa drogowego.
 • Przesunięcie terminu płatności należności na rzecz Gminy Władysławowo z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.
 • Przesunięcie terminu płatności należności na rzecz Gminy Władysławowo z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
 • Od 1 kwietnia br. do odwołania zawieszona będzie strefa płatnego parkowania w Gminie Władysławowo.
 • Przedsiębiorcy, którzy zawiesili działalność w związku ze stanem epidemii, nie zapłacą za wywóz nieczystości- warunkiem jest złożenie odpowiedniej korekty deklaracji. Deklaracja jest dostępna na stronie BIP Władysławowo (w zakładce gospodarka odpadami).

Wnioski należy składać przed upływem terminów płatności. Będą one rozpatrywane w oparciu o obowiązujące regulacje prawne. Każda sprawa rozpatrywana będzie indywidualnie.

Dodatkowe informacje można uzyskać w poszczególnych referatach Urzędu Miejskiego we Władysławowie i na stronie: www.koronawirus.wladyslawowo.pl.

 

[Aktualizacja 16.04.2020]

 

Samorząd Województwa Pomorskiego uruchomił stronę internetową dla przedsiębiorców i firm z naszego regionu, które zostały dotknięte skutkami epidemii. Strona ma być narzędziem skupiającym informacje o wszystkich formach dostępnego obecnie wsparcia.

Strona jest dostepna pod adresem pomocdlafirm.pomorskie.eu.

Na stronie dostępne są informacje na temat ulg i świadczeń dla firm oferowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy, w tym świadczenie postojowe oraz dopłaty do wynagrodzeń pracowniczych. Strona pomocdlafirm.pomorskie.eu to również miejsce, gdzie można uzyskać informacje jak skorzystać ze wparcia oferowanego przez Pomorski Fundusz Pożyczkowy oraz Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych m.in. w ramach środków w wysokości 80 mln zł wygospodarowanych przez samorząd województwa dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Środki te pomogą ograniczyć społeczne i gospodarcze straty związane z epidemią COVID-19, z której skutkami borykają się pomorscy przedsiębiorcy oraz ich pracownicy.

W odpowiedzi na potrzeby zgłaszane przez pomorskie przedsiębiorstwa uruchomiona została na Facebooku specjalna „Tablicę Ogłoszeń”. Tablica dedykowana jest przedsiębiorcom oferującym określone produkty np. z krótkim terminem przydatności oraz tym szukającym określonych produktów czy współpracy w zakresie uruchomienia konkretnej produkcji. Tablica ogłoszeń na Facebooku jest tutaj. 

 

 

 

 • GIWK