Metropolitalne wiadomości

aktualności

Senator pyta Ministra o Ustawę Metropolitalną dla Pomorza

Senator Ryszard Świlski skierował do sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Pawła Szefernakera pismo w sprawie dalszych losów ustawy metropolitalnej dla Pomorza. Korespondencja jest pokłosiem pozytywnej opinii Najwyższej Izby Kontroli dotyczącej 4 lat działalności Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
 


6 maja Najwyższa Izba Kontroli opublikowała informację o wynikach kontroli “Utworzenie i funkcjonowanie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii”. Zaprezentowany raport jednoznacznie wskazał, że usankcjonowana metropolia przynosi wymierne korzyści jej mieszkańcom. W dokumencie czytamy “Działalność Metropolii przyczyniła się do podniesienia jakości zdań publicznych”.

>>> Raport NIK

Opublikowany raport ma duże znaczenie dla dalszych losów ustawy metropolitalnej dla Pomorza, która od blisko dwóch lat oczekuje na rozpoczęcie prac legislacyjnych w Sejmie. Dotychczas rządzący utworzenie kolejnych metropolii w Polsce uzależniali od oceny funkcjonowania metropolii na Śląsku.

9 kwietnia 2021 r. minister Paweł Szefernaker odpowiadając na interpelację poseł Małgorzaty Chmiel stwierdził  - Bazą dla wdrożenia rozwiązań prawnych dla funkcjonowania związków metropolitalnych będą doświadczenia związane z wdrażaniem i obowiązywaniem ustawy o związku metropolitalnym w woj. śląskim. Niestety, ze względu na trwającą od ponad roku epidemię i zaangażowanie organów administracji rządowej i samorządowej w jej zwalczanie, wciąż nie dysponujemy pełnym obrazem funkcjonowania metropolii śląskiej - napisał wiceminister - Z tego powodu odpowiednie rekomendacje zostaną opracowane dopiero po ocenie jedynego funkcjonującego w Polsce związku metropolitalnego.

Tę samą argumentację minister powtórzył wcześniej podczas prac nad ustawą w Senacie. 10 września 2020 r. w czasie 15. posiedzenia Senatu Minister mówił - Rząd dostrzega te wszystkie inicjatywy dotyczące tworzenia związków metropolitalnych, jakie pojawiły się w ostatnim czasie, dotyczące czy związku łódzkiego, czy związku pomorskiego. Rząd docenia także dążenia lokalne w tym obszarze. Jednakże uważamy, że te dążenia powinny skupić się w tej chwili na analizie funkcjonowania w przyszłości tych kolejnych metropolii, gdyby one powstały, analizie opartej na tych rozwiązaniach prawnych, jakie funkcjonują na Śląsku.

Raport NIK rzetelnie obrazuje funkcjonowanie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Tym samym argument większości parlamentarnej o braku oceny jej działalności staje się nieaktualny.

Brak Ustawy metropolitalnej dla Pomorza oznacza, że co roku tracimy ponad 200 mln zł, które zostałyby przeznaczone na transport zbiorowy, nowe drogi, planowanie przestrzenne, promocję gmin oraz ochronę środowiska.

Na potrzebę usankcjonowania metropolii na Pomorzu wskazuje również raport Instytutu Metropolitalnego. Został on zaprezentowany 6 września 2021 r. w Gdańsku podczas wyjazdowego posiedzenia senackiej Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. Dokument ocenia prawodawstwo dotyczące współpracy metropolitalnej w Polsce na podstawie doświadczeń 4 lat istnienia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz 10 lat funkcjonowania Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot. Analizę stanu prawnego metropolii w Polsce przygotował dr hab. Jakub Szlachetko, prezes Instytutu Metropolitalnego.

>>> Raport Instytutu Metropolitalnego


Więcej informacji: www.ustawametropolitalna.pl

  • GIWK