Metropolitalne wiadomości

aktualności

Komisja ds. Strategii Metropolii

Spotkane Komisji ds. Strategii na temat Planu Działania do Strategii Metropolii 2030

Za nami kolejne posiedzenie Komisji OMG-G-S ds. Strategii Metropolii. Nowym przewodniczącym Komisji został Piotr Grzelak, wiceprezydent Gdańska, a podczas spotkania dyskutowano nad koncepcją i trybem prac nad Planem Działania do Strategii Metropolii 2030.

Spotkanie rozpoczęło się od krótkiego wystąpienia Michała Glasera, Dyrektora Biura OMG-G-S, który wskazał na rolę Komisji jako podmiotu odpowiedzialnego za monitoring i ewaluację prac nad Planem Działania.

Następnie przystąpiono do głosowania nad wyborem nowych władz Komisji. W jednomyślnym głosowaniu na stanowisko Przewodniczącego Komisji wybrano Piotra Grzelaka, Wiceprezydenta Gdańska, Wiceprzewodniczącym został natomiast Mateusz Szulc, Dyrektor Wydziału ds. Strategii i Rozwoju w Starostwie Powiatowym w Kartuzach.

Merytoryczną część spotkania rozpoczęła prezentacja Katarzyny Drozd-Wiśniewskiej z Urzędu Miejskiego w Gdańsku, do której obowiązków należy koordynacja prac nad Programami Operacyjnymi do Strategii Rozwoju Miasta Gdańska 2030 Plus. W swoim wystąpieniu podzieliła się praktycznymi spostrzeżeniami związanymi z takimi kwestiami jak: budowa i struktura zespołu, odpowiedzialnego za opracowanie Programów Operacyjnych; przebieg prac; zaangażowanie szerokiej grupy partnerów, biorących udział w pracach. Podsumowała również wady i zalety przyjętej metody prac.

Odnosząc się do tego wystąpienia P. Grzelak (jako osoba biorąca udział w pracach nad Programami Operacyjnymi) zaznaczył, że praca nad programami operacyjnymi miała wartość samą w sobie: „Widzieliśmy interakcję pomiędzy dyrektorami w poszczególnych wydziałach. Wiele osób wyszło poza ramy codziennej działalności. Zbudowanie takiego zaangażowanego i interdyscyplinarnego zespołu będzie dla nas bardzo ważne w pracach nad Planem Działania do Strategii Metropolii 2030” – dodał.

W kolejnym wystąpieniu Marcin Nowicki (Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową) opowiedział o kluczowych założeniach budowania wszelkiego rodzaju planów działania. Mówił między innymi o konieczności wytworzenia poczucia współodpowiedzialności wszystkich interesariuszy za proces prac nad planem działania, jak i jego efekty. Podkreślił również rangę wyzwania, przed jakim stoi OMG-G-S z racji na wielość partnerów i interesów, które muszą zostać uwzględnione przy planowaniu rozwoju OM.

W dyskusji, która nastąpiła po obydwu wystąpieniach, przedstawiciele samorządów, opierając się na swoich dotychczasowych doświadczeniach, próbowali w oparciu o propozycje Biura OMG-G-S wskazać na najbardziej ich zdaniem racjonalny i efektywny model konstrukcji Planu Działania. Postulowano między innymi utworzenie przy komisjach tematycznych OMG-G-S zespołów roboczych, pracujących nad koordynacją i ramami planu działania w danych obszarach. Zgłoszono też potrzebę powołania forów dialogu, które w założeniu miałyby ułatwić prace nad konkretnymi przedsięwzięciami oraz usprawnić dialog z mieszkańcami OM.

Kolejne spotkanie Komisji odbędzie się 14 grudnia br. w godz. 12:00 -13:30 w siedzibie OMG-G-S.

Materiały do pobrania:

Katarzyna Drozd-Wiśniewska – Doświadczenia Gdańska przy pracach nad Programami Operacyjnymi do Strategii Rozwoju Miasta 2030 Plus

Maciej Nowicki – Na co zwrócić szczególną uwagę przy tworzeniu planu działania

  • GIWK