Metropolitalne wiadomości

aktualności

Spotkanie z przewodniczącymi rad gmin, miast i powiatów Metropolii

W jedności siła - taka myśl przyświecała dyskusji w gronie przewodniczących rad gmin, miast i powiatów reprezentujących samorządy zrzeszone w Metropolia Gdańsk-Gdynia-Sopot. Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń oraz przedstawienia osiągnięć i celów strategicznych Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot, jak i do podjęcia dyskusji na temat potrzeby uchwalenia ustawy o związku metropolitalnym w województwie pomorskim oraz korzyściach z niej wynikających.

„Na co dzień wszyscy jesteśmy skupieni na naszych gminach, ale musimy pamiętać, że nasze samorządy są połączone” – takimi słowami spotkanie przewodniczących rad miast, rad gmin oraz rad powiatów reprezentujących samorządy zrzeszone w Obszarze Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot otworzył Paweł Adamowicz, Prezes OMG-G-S i Prezydent Miasta Gdańska. Celem spotkania było zacieśnienie współpracy organów uchwałodawczych obszaru metropolitalnego na rzecz wspólnych działań w zakresie podejmowanych inicjatyw metropolitalnych.

Stowarzyszenie jest strukturą dobrowolną i demokratyczną; każda gmina ma jeden głos. Unia Europejska kilka lat temu zdecydowała, że oczekuje od jej państw członkowskich przeznaczenia puli środków na interwencję dla gmin obszarów metropolitalnych – nazwanych obszarami funkcjonalnymi. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne przekonały wielu samorządowców do zaangażowania, a co za tym idzie zrzeszenia się w stowarzyszeniu i podjęcia wspólnego działania. Bez strategii i wspólnego spojrzenia w przyszłość, nie będziemy mogli liczyć na rozwój. Stowarzyszenie narzuciło sobie cele, które chcemy osiągnąć do 2030 roku. “Zostało nam 12 lat, a to niewiele. Ta perspektywa nie jest odległa, lecz jak najbardziej realna” - apelował Prezydent Adamowicz. Jak naszym działaniom nadać wspólny kierunek? Dziś w grupie gmin kupujemy wspólnie energię elektryczną, gaz, usługi. Biuro Rozwoju Gdańska przeanalizowało wszystkie plany zagospodarowania przestrzennego w 49 gminach. Na podstawie tych badań zdiagnozowano planowaną zabudowę mieszkaniową w obszarze metropolitalnym na ponad 1,5 mln mieszkańców, co jest fikcją i rzeczą niemożliwą do osiągnięcia. Planowanie przestrzenne jest ściśle powiązane z zapewnieniem mieszkańcom dostępu do skoordynowanego transportu zbiorowego. Kluczem jest związek metropolitalny, który odpowiada za koordynację transportu publicznego i odpis z podatku PIT i CIT. “Związek metropolitalny musimy wywalczyć, to się samo nie zrobi. To będzie nasze wielkie zadanie w naszej kadencji 2018-2023, wspominać o tym i o ty przypominać, zwłaszcza kiedy kształtować się będzie oblicze sejmu, senatu oraz rządu” - zaznaczył Prezydent Paweł Adamowicz.

Bogdan Oleszek, przewodniczący Rady Miejskiej w Gdańsku zaproponował cykliczne spotkania przewodniczących rad, aby umożliwić wymianę refleksji, komentarzy i uwag na poziomie nie tylko władzy wykonawczej, ale również uchwałodawczej gmin zrzeszonych w stowarzyszeniu.

Bogdan Łapa, wicestarosta powiatu kartuskiego zaznaczył, że w ramach mechanizmu ZIT w samym powiecie kartuskim powstanie 6 węzłów integracyjnych, w tym również dwa węzły w miejscowościach położonych poza ZIT-em (Sierakowice i Gołubie). “Ważne,aby promować cały region obszaru metropolitalnego; wszyscy wiemy, że w jedności siła” - zaznaczył wicestarosta. Dodał również, że powinniśmy skupić się na przekazywaniu środków na sprawniejszą komunikację, aby zwiększyć spójność terytorialną naszego obszaru.

Hanna Brejwo, wójt gminy Pszczółki obaliła mit, jakoby Gdańsk potrzebował małych gmin jako tarczy. Ciekawość gmin wiejskich przezwyciężyła jednak obawy i dzięki tej ciekawości do czegoś dochodzimy. Gdy doszło do pierwszego spotkania z Prezesem OMGGS, mówiono o przygotowaniu statutu oraz o zasadach, jakie będą panować w metropolii. “Prezydent powiedział: każdy musi mieć jeden głos, każdy może decydować o metropolii. I tylko determinacja prezydenta Adamowicza sprawiła, że jesteśmy w tym miejscu” - podkreśliła wójt Pszczółek. W małych gminach brakuje wiedzy eksperckiej, specjalistów i środków, a obszar metropolitalny daje możliwość korzystania z wiedzy swoich ekspertów z dużych miast na rzecz małych gmin. Oprócz twardych inwestycji, takich jak węzły integracyjne metropolia to przede wszystkim eksport wiedzy. “Mam ogromne poczucie satysfakcji, kiedy na posiedzeniach Zarządu zwracamy uwagę na małe gminy wiejskie. Często zdarza się, że ci więksi idą na ustępstwa wobec tych mniejszych.”

Podczas dyskusji radni miast, gmin i powiatów wypowiadali się na temat problemów w gminach oraz o procesie przystępowania do OMG-G-S. „Dla naszych terenów (półwysep Helski) istotna jest przede wszystkim lepsza komunikacja w sezonie turystycznym. W tej kwestii widzimy nadzieję w obszarze metropolitalnym”. Kosakowo stawia na wspólne ścieżki rowerowe, uczęszczane zwłaszcza w okresie weekendowym. Oczekiwanie radnych Kosakowa to również połączenie kolejowe do Gdyni Oksywie.
Radni widzą korzyści – przede wszystkim wspomniane przez Prezydenta Adamowicza wspólne zakupy. Chcą, aby głos małych gmin był słyszany u marszałka województwa, w Sejmie oraz na szczeblu rządowym. Ważne jest, aby sprawy małych gmin można było załatwić we współpracy z dużymi, bo duży może więcej. Oprócz komunikacji zwracano uwagę również na edukację. W przyszłości chcielibyśmy stworzyć wspólny program edukacyjny, aby zdolna młodzież nie tylko się kształciła, ale też została w swoich rodzinnych miastach i gminach. Poproszono o wsparcie przy odtworzeniu Kolei Kokoszkowskiej, która mogłaby być wsparciem dla Żukowa podczas przebudowy linii PKM. Zaapelowano także o informacje na temat wspólnych działań w przyszłym roku, aby móc zawczasu zaplanować gminne budżety oraz o promocję OMGGS w gminach położonych na peryferiach obszaru – pokazanie faktów i liczb w każdej gminie umocni obszar metropolitalny i jego znaczenie w świadomości mieszkańców.

Na zakończenie spotkania przewodniczący podpisali deklarację na rzecz utworzenia związku metropolitalnego w województwie pomorskim.

  • GIWK