Metropolitalne wiadomości

wiadomości

Strategia ZIT pozytywnie zaopiniowana przez Zarząd Województwa Pomorskiego

Zarząd Województwa Pomorskiego przekazał nam wczoraj pozytywną opinię na temat Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) dla Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot. Dokument, który określa cele i kierunki rozwoju Metropolii Gdańsk-Gdynia-Sopot, trafi teraz do Ministerstwa Rozwoju.

ZIT to nowe narzędzie służące w szczególności realizacji zintegrowanych działań na rzecz rozwoju obszarów miejskich wokół polskich miast wojewódzkich, a także obszarów wiejskich powiązanych z nimi funkcjonalnie. Celem realizacji ZIT w Polsce jest promowanie partnerskiego modelu współpracy różnych jednostek administracyjnych na miejskich obszarach funkcjonalnych oraz zwiększanie efektywności podejmowanych interwencji poprzez realizację zintegrowanych projektów, odpowiadających w sposób kompleksowy na potrzeby i problemy miast i obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie.

Szczegółowy zakres interwencji ZIT określa Strategia ZIT, opracowywana przez Związek ZIT w porozumieniu z Instytucją Zarządzającą (IZ) Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP) oraz ministrem właściwym ds. rozwoju regionalnego. W Województwie Pomorskim funkcję Związku ZIT pełni stowarzyszanie Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot.