Metropolitalne wiadomości

wiadomości

Wdrażanie mechanizmu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

Pierwszy kwartał 2017 roku był dla Biura OMG-G-S i jego współpracowników okresem intensywnej pracy nad sporządzaniem i oceną wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. W ostatnich dniach Zarząd Województwa Pomorskiego podjął decyzję o przyznaniu ponad 166 mln zł dotacji na  kolejnych 16 projektów metropolitalnych.

Od ubiegłego roku Biuro Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej we wdrażaniu mechanizmu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. ZIT jest nowym instrumentem w odniesieniu do poprzednich perspektyw finansowych UE. Jego celem jest  wykształcenie lub wzmocnienie współpracy poprzez zintegrowane działania na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich.

Podstawą wdrażania mechanizmu jest Strategia ZIT. To dokument, który wskazuje  obszary interwencji, a także konkretne przedsięwzięcia przeznaczone do realizacji. Strategia ZIT dla OMG-G-S, która została przyjęta w październiku 2015 roku, zakłada realizację projektów dofinansowanych z puli RPO WP na kwotę 2,2 mld zł (w tym około 1,1, mld zł dofinansowania) oraz projektów komplementarnych, dofinansowanych ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko o wartości 1,4 mld (w tym 606 mln dofinansowania).

W toku negocjacji pomiędzy Związkiem ZIT a UMWP zdecydowano, że na terenie województwa pomorskiego wszystkie projekty przeznaczone do realizacji będą wyłaniane w trybie pozakonkursowym. Do wyłonienia projektów przeznaczonych do realizacji i uchwalenia Strategii ZIT konieczne były odpowiednio: identyfikacja potencjalnych przedsięwzięć ZIT, ustalenie kryteriów wyboru, aktualizacja i nabór fiszek przedsięwzięć ZIT i wreszcie sam wybór projektów wybór projektów ZIT. Po uchwaleniu Strategii kolejnym kamieniem milowym była identyfikacja projektów w Szczegółowym Opinie Osi Priorytetowych RPO WP 2014-2020. Aby projekty finalnie uzyskały dofinansowanie, konieczne było złożenie wniosków do dofinansowanie ich realizacji oraz podpisanie umów.

W sumie decyzję o dofinansowaniu otrzymało dtychczas 50 projektów ZITowych. Łączna wartość przyznanych dotacji to 544,9 mln zł, co stanowi 32% puli środków zaplanowanych na realizację Strategii ZIT.