Metropolitalne wiadomości

aktualności

Komisja ds. Administracji i Finansów

Wskazania dotyczące udzielania zamówień publicznych

Na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych ukazał się Komunikat dotyczący obowiązywania Dyrektywy 2014/24/UE oraz Dyrektywy 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 roku. Komunikat zawiera wskazania dotyczące udzielania zamówień publicznych do czasu wprowadzenia ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych, mającej na celu implementację przepisów ww. dyrektyw UE do porządku krajowego. Treść komunikatu dostępna jest pod adresem internetowym https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/test

Instytucja Zarządzająca RPO WP 2014-2020 zobowiązuje wnioskodawców i beneficjentów  do zapoznania się z niniejszym komunikatem i do stosowania określonych w nim zasad w odniesieniu do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczynanych od dnia 18 kwietnia 2016 r.

Ponadto na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych ukazał się Komunikat dotyczący stosowania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia.

Przepisy nowych unijnych dyrektyw regulujących procedury udzielania zamówień publicznych, które zaczęły obowiązywać od dnia 18 kwietnia 2016 r., nakładają na zamawiających obowiązek akceptowania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ). Stosownie do Rozporządzenia wykonawczego KE (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia od dnia 18 kwietnia 2016 r. wykonawcy mogą składać JEDZ na standardowym formularzu stanowiącym załącznik do tego rozporządzenia.
Treść komunikatu, a także Instrukcja wypełniania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia oraz Rozporządzenie wykonawcze KE (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiające standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, dostępne są pod adresem internetowym https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/komunikat-dotyczacy-stosowania-jednolitego-europejskiego-dokumentu-zamowienia

Instytucja Zarządzająca zobowiązuje wnioskodawców i beneficjentów RPO WP 2014-2020 do zapoznania się z niniejszym komunikatem i ww. dokumentami oraz do ich stosowania w odniesieniu do zamówień publicznych przeprowadzanych od dnia 18 kwietnia 2016 r.

  • GIWK