Metropolitalne wiadomości

aktualności

Komisja ds. Społeczno - Gospodarczych

Wsparcie dla imigrantów [TEKST AKTUALIZOWANY]

Zamknięcie granic i urzędów może powodować spore utrudnienia dla imigrantów i imigrantek mieszkających i pracujących na terenie Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot. Zobacz gdzie mogą szukać pomocy.


Zawieszenie obsługi klientów w Urzędzie Wojewódzkim  w Gdańsku


W związku z zarządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz w trosce o Państwa zdrowie informujemy, że Oddział ds. Legalizacji Pobytu Cudzoziemców zawiesza do odwołania i w trybie natychmiastowym bezpośrednią obsługę klientów. Wobec tego:
1. Zawieszanie obsługi bezpośredniej dotyczy wszystkich stanowisk i wszystkich rodzajów spraw, a więc: legalizacji pobytu cudzoziemców, formalności realizowanych przez obywateli Unii Europejskich i członków ich rodzin oraz wpisu zaproszenia do ewidencji zaproszeń.
2. Odwołane zostaną wszystkie rezerwacje wizyt umówione za pośrednictwem systemu elektronicznej rezerwacji wizyt. Osoby posiadające taką rezerwację proszone są o przesłanie wniosków legalizujących pobyt za pośrednictwem Poczty Polskiej.
3. Wszystkie wizyty związane ze skierowanymi wezwaniami pisemnymi zostaną anulowane i zrealizowane w innym terminie.
4. Odwołane są wszystkie terminy przesłuchań.
5. Wnioski o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, na pobyt stały i na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej muszą być nadane na Poczcie Polskiej najpóźniej ostatniego dnia legalnego pobytu.
6. Prosimy o odłożenie w czasie składania nowych wniosków w sprawach wpisu zaproszeń do ewidencji, względnie ich przesłanie za pośrednictwem Poczty Polskiej.
7. Wnioski dotyczące wymiany karty pobytu, rejestracji pobytu obywateli Unii Europejskiej oraz członków ich rodzin prosimy przesyłać za pośrednictwem Poczty Polskiej, bądź – o ile to możliwe – wstrzymanie się z ich składaniem do czasu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego.
8. Zawieszone zostanie wydawanie kart pobytu i innych dokumentów wymagających osobistego stawiennictwa.
9. Dokumenty uzupełniające w sprawach prosimy przesyłać za pośrednictwem Poczty Polskiej.
10. Wydawane decyzje administracyjne doręczane będą wyłącznie za pośrednictwem poczty (jedynie w uzasadnionych przypadkach).
11. Korespondencję wysyłaną za pośrednictwem Poczty Polskiej prosimy kierować LISTEM POLECONYM na adres:

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk.


12. Informacje ogólne udzielane będą pod numerem telefonu 58 30-77-466 oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej: cudzoziemcy.pobyt@gdansk.uw.gov.pl
13. Informacje szczegółowe dotyczące prowadzonych postępowań publikowane są na Portalu Klienta: https://klient.gdansk.uw.gov.pl/
14. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego nie będziemy tworzyć nowych wezwań rodzących zobowiązania po stronie naszych klientów.

 

Legalizacja pobytu

1. Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne Urzędy do spraw cudzoziemców (podobnie jak inne) zawiesiły bezpośrednią obsługę klientów.
2. Jeżeli wkrótce kończy ci się legalny pobyt w Polsce WYŚLIJ WNIOSEK POCZTĄ jako LIST POLECONY, koniecznie PRZED upływem okresu legalnego pobytu ( najpóźniej w ostatnim dniu legalnego pobytu).
3. Aby uniknąć nielegalnego pobytu, cudzoziemcy, którzy nie mogą opuścić terytorium Polski mogą składać wnioski o przedłużenie wizy lub o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na okoliczności wymagające krótkotrwałego pobytu. Szczegółowe informacje na temat przedłużenia wizy oraz formularze wniosków można znaleźć TUTAJ
4. Pamiętaj, aby we wniosku wskazać prawidłowy adres oraz numer telefonu/email. Po jakimś czasie zostaniesz wezwany do złożenia odcisków linii papilarnych (ewentualnie dostarczenia brakujących dokumentów).

 

Informację w języku angielskim i rosyjskim znajdziecie na stronie Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek

 

 

Wsparcie psychologiczne


Wielu z nas odczuwa wzmożony stres, niepewność, poczucie zagrożenia. Migrantom/migrantkom dodatkowo towarzyszą obawy związane z brakiem konkretnych informacji dotyczących ich przyszłości, nowych procedur pobytowych, możliwości powrotu do swojego kraju.
Jeśli chcesz porozmawiać o tym jak się czujesz i zasięgnąć porady specjalistek jak radzić sobie psychicznie w sytuacji kryzysu, uruchamiamy zdalne porady psychologiczne.
Można z nich skorzystać kontaktując się z:
Svietlaną Rosliakova (nazwa użytkownika Skype'a - svetochkin_s), messenger - Svietlana Rosliakova (Светлана Рослякова)
Luda (Ludmila Polyakova, nazwa użytkownika Skype'a - poludmila1), messenger - Ludmila Poliakova

Zobacz film o wsparciu psychologicznym w języku rosyjskim:

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną Sejm RP uchwalił 28 marca 2020 r. ustawę przewidującą m.in. szczególne rozwiązania dla cudzoziemców w Polsce. Przepisy umożliwią legalne pozostanie w kraju osobom, które chcą realizować dotychczasowy cel pobytu lub nie mogą opuścić Polski w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Aktualny tekst ustawy dostępny jest na stronie www.sejm.gov.pl – druk sejmowy nr 299.

Do upływu 30-go dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni (stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii) przedłużeniu ulegnie:

  • legalny pobyt cudzoziemców na podstawie wiz krajowych oraz zezwoleń na pobyt czasowy, który skończyłby się w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii,
  • termin na składanie wniosków o legalizację pobytu,
  • ważność już wydanych zezwoleń na pracę, zezwoleń na pracę sezonową oraz oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

Ponadto przesunięte zostaną terminy:

  • na opuszczenie przez cudzoziemców terytorium Polski,
  • dobrowolnego powrotu określone w decyzjach o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu.

Przedłużenie legalnego pobytu obywateli państw trzecich

Przedłużenie legalnego pobytu cudzoziemca przebywającego w Polsce na podstawie wizy krajowej i zezwolenia na pobyt czasowy będzie dotyczyło sytuacji, w których ostatni dzień legalnego pobytu przypadnie na czas obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Będzie to zatem okres od 14 marca 2020 r., kiedy ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego. Wówczas okres legalnego pobytu w Polsce będzie ulegał przedłużeniu z mocy prawa do upływu 30-go dnia następującego po dniu odwołania tego stanu, który obowiązywał jako ostatni.

Przedłużenie legalności pobytu nie będzie wiązało się z umieszczeniem w dokumencie podróży cudzoziemca nowej naklejki wizowej lub wydaniem nowej karty pobytu. Cudzoziemiec nie będzie mógł na podstawie tak przedłużonego pobytu podróżować po terytorium innych państw obszaru Schengen. Będzie miał jednak możliwość realizowania dotychczasowego celu pobytu w Polsce np. wykonywania pracy. Przedłużone zostaną bowiem zezwolenia na pracę i na pracę sezonową oraz dozwolony okres pracy na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Będzie mógł również opuścić Polskę bez ryzyka wejścia w nielegalny pobyt.

Przedłużenie terminów na składanie wniosków

Ustawa przewiduje wydłużenie terminów składania wniosków o udzielenie zezwoleń pobytowych, przedłużenie wiz oraz przedłużenie pobytu w ramach ruchu bezwizowego, jeżeli termin ten wypadłby w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Jak dotychczas, wnioski te będzie można złożyć w urzędach wojewódzkich do 30-go dnia następującego po dniu odwołania stanu, który obowiązywać będzie jako ostatni. Pobyt cudzoziemca w Polsce w tym okresie będzie uważany za legalny pod warunkiem, że złoży on wniosek o legalizację pobytu w przedłużonym terminie.

Powyższe rozwiązanie będzie dotyczyło cudzoziemców, którzy chcieliby się ubiegać o:

udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, stały lub rezydenta długoterminowego UE,
przedłużenie wizy krajowej (symbol D) lub wizy Schengen (symbol C),
przedłużenie okresu pobytu w ramach ruchu bezwizowego – dotyczy to tylko obywateli Brazylii, Argentyny, Chile, Hondurasu, Kostaryki, Nikaragui, Singapuru i Urugwaju, ponieważ umowy o zniesieniu obowiązku wizowego tylko z tymi krajami przewidują taką możliwość.
Przedłużenie terminów opuszczenia terytorium Polski

Ustawa zawiera rozwiązanie stanowiące podstawę przedłużenia z mocy prawa terminów opuszczenia terytorium Polski wynikające z art. 299 ust. 6 ustawy o cudzoziemcach (np. w związku z doręczeniem ostatecznej decyzji o odmowie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy), jeżeli wypadałyby one w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Ich przedłużenie nastąpi do upływu 30-go dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni.

Przedłużenie terminów dobrowolnego powrotu określonych w decyzjach o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu

Zakładane jest przedłużenie z mocy prawa terminu dobrowolnego powrotu określonego w decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu, którego koniec wypadałby w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Jak w przypadku pozostałych rozwiązań zawartych w ustawie, przedłużenie terminu nastąpi do upływu 30-go dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni.

Obywatele państw UE, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), Konfederacji Szwajcarskiej i przebywający z nimi członkowie rodzin

Wprowadzenie w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie stanu epidemii, nie wpływa w żaden sposób na prawa pobytowe obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), Konfederacji Szwajcarskiej i przebywających z nimi członków rodzin. Uprawnienia te nie są bowiem uzależnione od posiadania jakichkolwiek zezwoleń czy dokumentów.

W najbliższym czasie na stronie internetowej Urzędu do Spraw Cudzoziemców pojawi się materiał szczegółowo opisujący rozwiązania wprowadzane na podstawie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Urząd będzie również informował o wszelkich kolejnych zmianach stanu prawnego mających znaczenie dla pobytu cudzoziemców w Polsce. Zachęcamy do śledzenia dalszych komunikatów.

Przeczytaj też :

Samorządy Metropolii wspomagają przedsiębiorców

 

 

  • GIWK