Metropolitalne wiadomości

aktualności

Wyrok KIO a postępowanie na nowe Mevo

Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot po analizie wyroku Krajowej Izby Odwoławczej podjął decyzję o nieodwoływaniu się od wyroku. Oznacza to unieważnienie zaproszenia do składania ofert w toczącym się postępowaniu i zmianę kryteriów wyboru wykonawców nowego Mevo. To już kolejne opóźnienia w postępowaniu spowodowane odwołaniami Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji do KIO.

23 marca OMGGS poznał wyrok w sprawie odwołania Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji do KIO dot. zapisów w dokumentacji postępowania dot. uruchomienia nowego Mevo. Nextbike Polska w restrukturyzacji po raz drugi odwołał się do KIO, co po raz kolejny spowodowało opóźnienia w wyłonieniu wykonawcy roweru dla metropolii.

- Byliśmy gotowi na zaproszenie wykonawców do składania ofert we wrześniu ubiegłego roku i rozstrzygnięcie przetargu. Kolejne odwołania Nextbike Polska w restrukturyzacji do KIO powodują wielomiesięczne opóźnienia w postępowaniu - mówi Michał Glaser, prezes Zarządu OMGGS i jak dodaje - Wszystkie warunki przetargowe zostały opracowane tak, by mieszkańcy metropolii dostali rowery i system najwyższej jakości. Stąd w zapisach znalazła się konieczność nie tylko oceny rowerów, ale także przedstawienia sposobu zarządzania systemem wraz ze szczegółową analizą kosztów i harmonogramem. Sposób zarządzania Mevo 1 pozostawiał wiele do życzenia, dlatego chcieliśmy, by wykonawca przedstawił komisji przetargowej sposób, w jaki zamierza zarządzać Mevo 2. Pozostali wykonawcy nie obawiali się tego zapisu, zupełnie inaczej niż w przypadku Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji.

Poza unieważnieniem zaproszenia wykonawców do składania ofert, Krajowa Izba Odwoławcza nakazała zmiany zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w kryteriach wyboru wykonawcy, tj.:

  • możliwość oceny estetyczno-funkcjonalnej rowerów,
  • konieczność przedstawienia sposobu zarządzania systemem wraz ze szczegółową analizą kosztów i harmonogramem,
  • obowiązek przedstawienia dokumentów dot. wykazu punktów ładowania rowerów ze wspomaganiem elektrycznym.

Po uszczegółowieniu ww. zapisów w dokumentacji wykonawcy dostaną ponownie zaproszenie do składania ofert. Odwołanie od wyroku KIO spowodowałoby kolejne wielomiesięczne opóźnienia w uruchomieniu Mevo.

Dwa postępowania sądowe przeciwko Nextbike Polska

Po rozwiązaniu umowy z operatorem Mevo 1  na kontach użytkowników pozostały niezwrócone środki z abonamentów. Zarówno przedstawiciele NB Tricity, jak i Nextbike Polska, zapewniali, że niewykorzystane środki zostaną zwrócone użytkownikom. W wielu przypadkach tak się jednak nie stało.

OMGGS kilkakrotnie wzywał operatora do zwrotu nadpłaconych środków. OMGGS przygotowywał się również do wytoczenia pozwu zbiorowego w imieniu mieszkańców, ale w marcu ubiegłego roku Sąd odmówił ogłoszenia upadłości NB Tricity, potwierdzając, że Spółka nie posiada żadnych środków. Wobec tego OMGGS wszczął dwa postępowania sądowe - nie tylko wobec NB Tricity ale również jej spółki-matki - Nextbike Polska. Z jednej strony prokuratura pracuje nad zgłoszeniem o możliwości popełnienia przestępstwa, z drugiej toczy się postępowanie cywilne.

Spółka NB Tricity ma zobowiązania również wobec OMGGS. Po wypowiedzeniu umowy, łączna wysokość kar wynosiła 8 054 581,20 zł, czyli 20% wartości umowy. Jak dotąd tylko połowa tej kwoty, pochodząca z gwarancji bankowej, trafiła na konto OMGGS.

  • GIWK