Metropolitalne wiadomości

wiadomości

Z sukcesem kończymy 2017 rok

Jesteśmy najlepsi w wydatkowaniu funduszy europejskich przeznaczonych na inwestycje metropolitalne. Dzięki współpracy i determinacji samorządów Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot pomorskie miasta, gminy i powiaty otrzymały już 854 mln zł dofinansowania z Unii Europejskiej, co stanowi 82 % przyznanych środków. Dzięki porozumieniu prezydentów i burmistrzów metropolii skutecznie realizujemy pakiet inwestycyjny wart 3,6 mld zł.
 

Stan realizacji inwestycji metropolitalnych:

Ministerstwo Rozwoju podsumowało postęp realizacji Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014 -2020. Ich częścią są Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT), będące nowym instrumentem przyczyniającym się do rozwoju miast i ich obszarów funkcjonalnych.

Z najnowszych danych (stan na 30 listopada 2017 r.) wynika, iż jesteśmy liderem wśród innych Związków ZIT pod względem tempa wdrażania funduszy unijnych. W ramach naszej metropolii podpisane zostały 132 umowy na kwotę dofinansowania z UE 854 mln, co stanowi 82% przyznanej nam alokacji. Dotychczas poprawnie złożyliśmy 139 wniosków o dofinansowanie, które prawie całkowicie wyczerpują otrzymaną pulę 1,1 mld zł (99,8%). Kolejne pozycje w zestawieniu zajmują obszary funkcjonalne Białegostoku, Zielonej Góry i Olsztyna. Średnia wartość zakontraktowanych środków wynosi 48 %.
W projektach uzupełniających z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko również osiągnęliśmy wysoki stopień kontraktacji, sięgający wartości zbliżonej do 100 %.

ZIT to nowy mechanizm finansowy powstały w wyniku partnerstwa jednostek samorządu terytorialnego i obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie. Ideą Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych jest współpraca samorządów na rzecz maksymalnego wykorzystania wspólnych atutów i rozwiązywania problemów, które dotyczą całego obszaru metropolitalnego. 

W ramach mechanizmu ZIT realizowane są następujące przedsięwzięcia metropolitalne:
1.TriPOLIS - zinegrowany program współpracy inkubatorów przedsiębiorczości i parków naukowo-technologicznych w OMG-G-S
2. Innowacyjny system wsparcia zatrudnienia– kilkadziesiąt projektów dot. aktywizacji zawodowej realizowanych przez Gdański Urząd Pracy, Powiatowe Urzędy Pracy oraz prywatnych przedsiębiorców.
3. Metropolitalny Program Polityki Zdrowotnej dotyczący prewencji Cukrzycy typu 2.
4. Metropolitalny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej – kilkadziesiąt projektów realizowanych w ramach partnerstw powiatowych z udziałem organizacji pozarządowych. Oprócz aktywizacji społeczno-zawodowych mają one na celu zapewnienie większej dostępności usług społecznych oraz być kręgosłupem działań rewitalizacyjnych w 8 miastach metropolii.
5. Centrum Geriatrii – dwa oddziały specjalistycznej opieki senioralnej (w Gdańsku i Sopocie) oraz usługami telemedycyny dla mieszańców całego obszaru metropolitalnego.
6. Zintegrowane projekty rewitalizacyjne w 8 miastach obszaru metropolitalnego:
- Gdańsk (Dolne Miasto i Plac Wałowy wraz ze Starym Przedmieściem; Biskupia Górka i Stary Chełm; Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście; Orunia)
- Gdynia (Obszar ulic Zamenhofa – Opata Hackiego; Oksywie; Zachodnia części dzielnicy Witomino – Radiostacja)
- Kartuzy (Centrum)
- Rumia (Zagórze)
- Tczew (Stare Miasto i Zatorze)
- Puck (Centrum)
- Wejherowo (Śródmieście)
- Żukowo (Stare Centrum).
7. Węzły integracyjne wraz z trasami dojazdowymi.
8. System Roweru Metropolitalnego dla 14 gmin OMG-G-S.
9. Centrum Monitoringu oraz nowe perony Szybkiej Kolei Miejskiej w Gdyni i Rumi.
10. Wdrożenie systemu biletu elektronicznego jako narzędzia integracji taryfowo-biletowej transportu publicznego w obszarze metropolitalnym.
11. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków należących do samorządów terytorialnych i ich jednostek.

Przedsięwzięcia komplementarne - finansowane w ramach krajowego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko:
12. Kompleksowa modernizacja i rozbudowa miejskich sieci ciepłowniczych.
13. Węzły przesiadkowe i zakup nowego taboru w rdzeniu OMG-G-S.