Metropolitalne wiadomości

wiadomości

Za nami kolejny Kongres Smart Metropolia!

Dyskusje w sesjach tematycznych koncentrowały się na obszarach:

  • przestrzeń miejska,
  • zarządzanie miastem,
  • nowoczesne myślenie 
o odpadach,
  • sport i rekreacja, kultura oraz
  • kuchnia regionalna.

OMG-G-S był współorganizatorem konferencji i paneli „Strategiczne kierunki rozwoju metropolii”, Monitoring rozwoju obszarów metropolitalnych” (w ramach projektu „INTIS. Integracja i Synergia. Strategia Rozwoju Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego na lata 2014-2030”) oraz METROPOLIA DLA ŚRODOWISKA  – NISKOEMISYJNE ROZWIAZANIA TRANSPORTOWE i ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ METROPOLII w ramach projektu: "Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego".

Pierwszy z paneli tematycznych dotyczących zarządzania, współorganizowany przez OMG-G-S, miał odpowiedzieć na pytanie o najważniejsze kierunki rozwoju metropolii. Dyskusja była moderowana przez prof. Grzegorza Gorzelaka z Uniwersytetu Warszawskiego i rozpoczęła się od wystąpienia Michała Glasera, Dyrektora Biura OMG-G-S, który przedstawił proces budowania oddolnej współpracy na terenie naszego OM,  działania stowarzyszenia podejmowane na przestrzeni ostatnich czterech lat (jak np. wspólne zamówienia publiczne czy organizacja metropolitalnych targów pracy) oraz plany kolejne lata (poprawa jakości i dostępności usług publicznych na poziomie OM czy też wdrożenie wspólnych standardów w planowaniu przestrzennym).

Prof. Jacek Zaucha (Uniwersytet Gdański) omówił proces partycypacyjnego budowania Strategii OMG-G-S do roku 2030. W szczególny sposób zwrócił uwagę na fakt, że strategia wykracza poza perspektywę bieżących projektów i działań operacyjnych w ramach bieżącej perspektywy finansowej  UE 2014-2020. Dokument powstał w celu wzmocnienia współpracy oraz koordynacji działań pomiędzy podmiotami z różnych sektorów, co ma umożliwić efektywniejsze niż obecnie wykorzystanie dostępnych zasobów – bez wielkich nakładów finansowych i powoływanie nowych instytucji.

Prof. Gorzelak podkreślił, że należy docenić sam fakt przyjęcia Strategii 2030, niemniej jednak pozostaje jeszcze ogrom pracy do wykonania. W samym OMG-G-S, mimo znacznego potencjału wynikającego z nadmorskiego położenia, funkcje metropolitalne nie są jeszcze w pełni rozwinięte. Aby tak się stało, konieczne jest wzmocnienie funkcji zarządczych, rozwój wyspecjalizowanych funkcji biznesowych oraz wzmocnienie „przemysłu kultury”. Ważnym krokiem w tym kierunku powinno być systematyczne poprawianie warunków do inwestowania i prowadzenia badań naukowych po to, żeby przyciągnąć jak największą ilość kreatywnych mieszkańców.

Trudno mówić o sprawnym zarządzaniu metropolią bez systematycznego monitoringu jej rozwoju. W trakcie panelu z udziałem dr Tomasza Brodzickiego (UG), prof. Jacka Zauchy, dr hab. Agnieszki Olechnickiej (Uniwersytet Warszawski), Katarzyny Drozd-Wiśniewskiej (UM w Gdańsku) dr Marka Pieniążka (Główny Urząd Statystyczny) oraz Aleksandra Sierżęgi (Green.pl) rozmawiano między innymi o celach prowadzenia monitoringu i korzyściach, jakie płyną z tego dla mieszkańców oraz władz.

W jednej ze swoich wypowiedzi prof. Zaucha stwierdził, że jak dotąd  w Polsce nie udało się wypracować systemu monitoringu, który umożliwiłby porównywanie różnych obszarów życia w metropoliach. Brakuje wskaźników nakierowanych na badanie funkcji metropolitalnych i powiązań naszych największych miast w skali europejskiej i globalnej.

Ciekawą uwagę sformułował dr Pieniążek, który stwierdził, że kluczem dla prowadzenia skutecznego monitoringu rozwoju nie jest wcale ilość gromadzonych danych, ale świadomość, jakich danych (nawet w mniejszej ilości) potrzebujemy i świadomość jak z nich skorzystać. Zauważył też, że dążenie do gromadzenia jak największej ilości danych może stać w sprzeczności z ochroną prywatności obywateli.

W swojej inspirującej prezentacji pani dr Olechnicka przedstawiła z kolei kilka sposobów wykorzystania znacznych ilości danych do monitorowania wybranych aspektów rozwoju OM. Pokazała między innymi, powołując się na badania dr Krzysztofa Herbsta, w jaki sposób można wykorzystać 2 mln danych z portalu Nasza Klasa do prześledzenia losów absolwentów polskich uczelni. Co zatem bardzo ważne, dane do prowadzenia monitoringu rozwoju nie muszą opierać tylko na statystyce publicznej, a wręcz wskazane jest szukanie, pozyskiwanie i łączenie różnych źródeł wiedzy.