Metropolitalne wiadomości

aktualności

Komisja ds. Infrastruktury i Środowiska

Zmiany w ustawie śmieciowej

Podczas spotkania komisji, które odbyło się w miniony czwartek w siedzibie Biura GOM, dyrektor WGK Dymitris T. Skuras przedstawił prezentację podsumowującą dotychczasowe mocne i słaby strony obowiązującego w Gdańsku systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi, zaprezentował również planowane zmiany w Nowym Systemie GOK, które Gdańsk zamierza wprowadzić.
Dyrektor Skuras podkreślił, że w odniesieniu do projektu rozporządzenia Ministerstwa Środowiska w gminach OM niezbędna będzie intensywna kampania edukacyjno-informacyjna propagująca selektywną zbiórkę. Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców oraz stały monitoring i analiza poziomu segregacji to podstawowe kroki do sukcesu, które mogą uchronić gminy przed konsekwencjami wymogów w 2018 r.

Następnie rozgorzała dyskusja nt. treści zapisów rozporządzenia, które ma m.in. wprowadzić rozdzielenie odpadów kuchennych i zielonych. Za kontrowersyjny uznano także punkt 11 mówiący o spełnieniu obowiązku selektywnej zbiórki, gdy w danym miesiącu od właściciela nieruchomości odpadów odpady selektywnie zbierane stanowią, co najmniej 50% ogólnej masy odpadów. Ponadto, dyskusja ukazała, że wciąż istniejącym problemem dla samorządów są odpady budowlane. W niektórych gminach nielegalnych wysypisk jest już coraz mniej. Zauważane zmiany są wynikiem przywilejów wprowadzanych przez poszczególne gminy, które przyjmują tego typu odpady oraz wynikają ze zmiany zachowań mieszkańców, którzy stosują „kulturalniejsze” metody np. pozostawiają worki na przystankach autobusowych.
Dyrektor WGK zwrócił się z prośbą o nadsyłanie uwag do projektu rozporządzenia na adres e-mailowy - wgk@gdansk.gda.pl. Uwagi należy przesyłać jak najprędzej.

Treść rozporządzenia.

  • GIWK