ZIT 14-20

Strategia ZIT

Strategia ZIT dla miasta wojewódzkiego i powiązanego z nim obszaru funkcjonalnego określa cele, kierunki rozwoju, zasady współpracy oraz najważniejsze przedsięwzięcia do realizacji wynikające z analizy barier i potencjałów rozwojowych. Strategia finansowana jest przede wszystkim z Regionalnego Programu Operacyjnego (w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego). Dodatkowo, przedsięwzięcia wynikające ze Strategii ZIT, o charakterze komplementarnym do tych wspieranych z RPO w formule ZIT, będą mogły uzyskać wsparcie z programów krajowych, głównie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Prace nad opracowaniem Strategii ZIT rozpoczęto w lutym 2014 roku. Podczas przygotowania Strategii odbyły się m.in. dwie edycje warsztatów, których celem była diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej OM oraz stworzenie ram strategicznych dla realizacji ZIT w horyzoncie roku 2020 oraz uruchomienie procesu identyfikacji i hierarchizacji kompleksowych przedsięwzięć rozwojowych. W warsztatach uczestniczyli przedstawiciele Wspólnej Reprezentacji OM dla ZPT/ZIT, osoby wskazane i zaproszone przez Instytucję Zarządzającą RPO WP 2014-2020 oraz moderatorzy i sekretarze wskazani przez IZ RPO WZ 2014-2020.

Na podstawie przeprowadzonych warsztatów powstał dokument zawierający listę proponowanych kryteriów oceny przedsięwzięć przewidywanych do realizacji w formule ZIT, stanowiący również przedmiot konsultacji społecznych Strategii ZIT. Kryteria zostały podzielone na horyzontalne oraz merytoryczne. Pierwsza kategoria wynikała z wytycznych dla planowania przedsięwzięć w formule ZIT. Natomiast kryteria merytoryczne są bezpośrednim efektem przeprowadzonych warsztatów i pracy ekspertów. W dokumencie zawarto także listę, która zawiera orientacyjne przyporządkowanie zgłoszonych projektów ZIT do poszczególnych osi priorytetowych. Tak przygotowany dokument został przesłany do konsultacji interesariuszom, których uwagi wpłynęły na ostateczne zapisy.

Uzgodniony pomiędzy członkami Związku ZIT dokument podlega ustawowemu zaopiniowaniu przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, obecnie Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Instytucję Zarządzającą RPO WP.

Dokumenty do pobrania:

⇒ Aktualizacja Strategii ZIT z 05.04.2022

Uchwała nr 3/2022
Załącznik do Uchwały nr 3/2022 - rejestr zmian
Strategia ZIT - tekst jednolity z dn. 05.04.2022
Załącznik nr 1 Wykaz przedsięwzięć
Załącznik nr 2 Kryteria 
Załącznik nr 3 Raport (pdf)
Załącznik nr 3.1 Ranking (pdf)
Opinia Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej 
Uchwała Zarządu Województwa Pomorskiego w sprawie pozytywnego zaopiniowania zmian Strategii ZIT

⇒ Aktualizacja Strategii ZIT z 16.08.2021

Uchwała nr 7/2021
Załącznik do uchwały nr 7/2021 - rejestr zmian
Strategia ZIT (SZIT) - tekst jednolity z 16.08.2021
Załącznik nr 1 Wykaz przedsięwzięć
Załącznik nr 2 Kryteria (pdf)
Załącznik nr 3 Raport (pdf)
Załącznik nr 3.1 Ranking (pdf)
Opinia Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej
Uchwała Zarządu Województwa Pomorskiego ws. pozytywnego zaopiniowania zmian SZIT

Aktualizacja Strategii ZIT z 07.08.2020

Uchwała nr 96/2020
Załącznik do uchwały nr 96/2020 - rejestr zmian
Strategia ZIT (SZIT) - tekst jednolity z 07.08.2020
Załącznik nr 1 Wykaz przedsięwzięć 
Załącznik nr 2 Kryteria (pdf)
Załącznik nr 3 Raport (pdf)
Załącznik nr 3.1 Ranking (pdf)
Opinia Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej
Uchwała Zarządu Województwa Pomorskiego ws. pozytywnego zaopiniowania zmian SZIT

⇒ Aktualizacja Strategii ZIT z 08.01.2019:

Uchwała nr 72/2019                                                                                                                                    Załącznik do uchwały nr 72/2019 - rejestr zmian                                                                                         Strategia ZIT (SZIT) - tekst jednolity z 08.01.2019.(pdf)                                                                            Załącznik nr 1 Wykaz przedsięwzięć (pdf)                                                                                                  Załącznik nr 2 Kryteria (pdf)                                                                                                                             Załącznik nr 3 Raport (pdf)                                                                                                                        Załącznik nr 3.1 Ranking (pdf)                                                                                                                         Opinia Ministerstwa Rozwoju (pdf)                                                                                                                Uchwała Zarządu Województwa Pomorskiego ws. pozytywnego zaopiniowania zmian SZIT

⇒ Aktualizacja Strategii ZIT z 06.07.2018:

Uchwała nr 64/2018 (pdf)
Załącznik do uchwały nr 64/2018 - rejestr zmian (pdf)
Strategia ZIT (SZIT) - tekst jednolity z 06.07.2018. (pdf)
Załącznik nr 1 Wykaz przedsięwzięć (pdf)
Załącznik nr 2 Kryteria (pdf)
Załącznik nr 3 Raport (pdf)
Załącznik nr 3.1 Ranking (pdf)
Opinia Ministerstwa Rozwoju (pdf)                                                                                                                Uchwała Zarządu Województwa Pomorskiego ws. pozytywnego zaopiniowania zmian SZIT 

⇒ Aktualizacja Strategii ZIT z 24.03.2017:
Uchwała nr 52/2017 (pdf)
Załącznik do uchwały nr 52/2017 - rejestr zmian (pdf)
Strategia ZIT (SZIT) - tekst jednolity z 24.03.2017. (pdf)
Załącznik nr 1 Wykaz przedsięwzięć (pdf)
Załącznik nr 2 Kryteria (pdf)
Załącznik nr 3 Raport (pdf)
Załącznik nr 3.1 Ranking (pdf)
Opinia Ministerstwa Rozwoju (pdf)

⇒ Aktualizacja Strategii ZIT z 29.08.2016:
Uchwała Nr 48/2016 (pdf)
Załącznik 1 do uchwały Strategii ZIT z dnia 29.08.2016 (pdf)
Strategia ZIT (z dn. 29.08.2016) (pdf)
Załącznik nr 1 przedsięwzięcia komplementarne POIiŚ (zip)
Załącznik nr 2 Strategia ZIT kryteria (pdf)
Załącznik nr 3 Strategia ZIT raport (pdf)
Załącznik nr 3.1 Ranking kart przedsięwzięć_ZIT - Pelna lista (pdf)
Załącznik nr 4 Lista przedsięwzięć i projektów tryb pozakonkursowy (pdf)

Strategia ZIT (z dn. 15.02.2016)
Załączniki do Strategii ZIT z 15.02.2016.

 

 

 

  • GIWK