Co robimy?

Działania na rzecz modelu wspólnego transportu

 

SPIS DOKUMENTÓW:


1. Karta przedsięwzięcia w skład pakietu ZIT pt. „Wdrożenie systemu biletu elektronicznego jako narzędzia integracji taryfowo-biletowej transportu publicznego na Obszarze Metropolitalnym Trójmiasta umożliwiającego wprowadzenie wspólnego biletu”, 20 października 2014 r.

2. Koncepcja funkcjonowania Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście i Pomorskiej Kolei Metropolitalnej w obsłudze transportowej obszaru metropolitalnego oraz integracji transportu publicznego w obszarze metropolitalnym i regionie, w tym integracji taryfowo-biletowej na obszarze OMT oraz zasad rozliczeń pomiędzy jej uczestnikami, marzec 2015 r.

3. Prezentacja MZKZG „Wdrożenie systemu biletu elektronicznego jako narzędzia integracji taryfowo-biletowej transportu publicznego na Obszarze Metropolitalnym Trójmiasta umożliwiającego wprowadzenie wspólnego biletu. Założenia przedsięwzięcia”, 11 czerwca 2015 r.

5. Wstępne Studium Wykonalności dla Projektu "Wspólny system poboru opłat za przejazdy pojazdami transportu publicznego w Województwie Pomorskim", kluczowe aspekty prawne i organizacyjne, marzec 2017 r.

6. Uwagi MZKZG do II wersji Wstępnego Studium Wykonalności dla Projektu „Wspólny system poboru opłat za przejazdy pojazdami transportu publicznego w Województwie Pomorskim”, 31 marca 2017 r.

7. Opinia prawna w przedmiocie odpowiedzi na pytanie czy zlecenie spółce prawa handlowego w której wspólnikami są jednostki samorządu terytorialnego oraz Stowarzyszenie Obszar Metropolitalny Gdańsk Gdynia Sopot, zadania w postaci organizacji sprzedaży biletów na transport zbiorowy wymagać będzie przeprowadzenia postępowania określonego w prawie zamówień publicznych, a jeśli tak to w jakim trybie, 5 czerwca 2017 r.

7. Opracowanie Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej pn. „Integracja transportu miejskiego i regionalnego w województwie pomorskim ze szczególnym uwzględnieniem metropolii trójmiejskiej i integracji taryfowo-biletowej”, 2018 r.

8. Zaktualizowana karta projektu pt. „Wdrożenie systemu biletu elektronicznego jako narzędzia integracji taryfowo-biletowej transportu publicznego na Obszarze Metropolitalnym Trójmiasta umożliwiającego wprowadzenie wspólnego biletu”, pismo do UMWP, 8 stycznia 2018 r.

9. Opinia prawna w przedmiocie ustalenia istnienia możliwości kontraktowania przez Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej usług realizowanych przez spółki komunalne na zasadzie powierzenia im realizacji usług przewozowych, a także możliwości przejęcia przez MZKZG umów przewozowych zawartych przez gminy Gdańsk, Gdynia i Wejherowo z operatorami publicznego transportu zbiorowego, jak również w przedmiocie ewentualnego zaproponowania rozwiązania, w którym MZKZG mógłby być organizatorem publicznego transportu zbiorowego przy jednoczesnym zachowaniu możliwości powierzania przez ww. gminy usług spółkom komunalnym, 14 sierpnia 2018 r.

10. Wywiad z marszałkiem województwa Mieczysławem Strukiem nt. pilotażu tzw. Wspólnego biletu, 18 października 2018 r.

11. Prezentacja Zarządu Transportu Metropolitalnego pt. „Wyzwania w procesie integracji trzech organizatorów publicznego transportu zbiorowego”, 2022 r.

12. Opinia prawna dot. oceny projektu Statutu Związku Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot

13. Instrukcja fuzji MZKZG i OMGGS

14. Statut Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej

 

  • GIWK