Metropolitalne wiadomości

aktualności

Komisja ds. Infrastruktury i Środowiska

Jak efektywnie wykorzystać potencjał Planów Gospodarki Niskoemisyjnej?

1 grudnia 2015 r.  w siedzibie Stowarzyszenia Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot odbyło się spotkanie Komisji ds. infrastruktury i środowiska, podczas którego członkowie Komisji mieli możliwość uczestniczyć w seminarium pn. „Plany Gospodarki Niskoemisyjnej – efektywne wykorzystanie zasobów”, prowadzonym przez panią Krystyną Szymańską, Dyrektora Fundacji ARMAAG.

W pierwszej części spotkania pan Marcin Gregorowicz z Wojewódzkiego  Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawił informacje dotyczące możliwości finansowania zadań zawartych w Planach Gospodarki Niskoemisyjnej ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POLiŚ), Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚIGW). Następnie pan Marcin Szumny z Departamentu Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego omówił wstępny harmonogram konkursów w ramach RPO WP. W drugiej części seminarium  pan Łukasz Dąbrowski z Urzędu Miasta Gdyni jako przykład dobrych praktyk zaprezentował program działań i inwestycji, mających na celu obniżanie emisji zanieczyszczeń w Gdyni.

Najważniejsze wnioski ze spotkania:
• w każdej gminie konieczne jest powołanie zespołu ds. wdrażania i monitorowania działań oraz postępów realizacji inwestycji ujętych w Planach Gospodarki Niskoemisyjnej (należy m.in. ustalić współpracę związaną z aktualizacją i organizacją baz danych);
• Plany Gospodarki Niskoemisyjnej mogą być w kolejnych latach aktualizowane (w zależności od potrzeb gminy i ustalenia hierarchii celów);
• konieczne jest ustalenie bieżącej współpracy między Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego a Komisją ds. infrastruktury i środowiska OMG-G-S w kwestiach związanych z wdrażaniem działań ujętych w Planach Gospodarki Niskoemisyjnej.

Materiały do pobrania:

Uchwalenie Programu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot przez Walne Zgromadzenie Członków OMG-G-S planowane jest na I kwartał 2016 r.

Spotkanie było współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.

  • GIWK