Metropolitalne wiadomości

aktualności

Komisja ds. Społeczno - Gospodarczych

O dobrych praktykach w rewitalizacji

Pierwsze w tym roku posiedzenie Komisji ds. Rozwoju Społecznego Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego dotyczyło przede wszystkim sprawdzonych rozwiązań podczas rewitalizacji zaniedbanych obszarów.

Spotkanie zorganizowano 5 marca w Nowym Porcie w Gdańsku. Powód? Jako przykłady dobrych praktyk w zakresie rewitalizacji, ze szczególnym podkreśleniem aspektu społecznego, zaprezentowano projekty realizowane przez dwie instytucje działające w tej dzielnicy. Pierwsza z nich to gospodarz, Centrum Edukacji Artystycznej Łaźnia 2. Druga - Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta.
Omówiono także kompleksową rewitalizację Nikiszowca, zabytkowej i unikatowej pod względem urbanistycznym dzielnicy Katowic. Wspólne wnioski są takie: zasadnicze znaczenie w całym procesie rewitalizacji ma aktywność i świadomość społeczna. Zatem nie można mówić o rewitalizacji tylko w kontekście zmian społecznych lub infrastrukturalnych – rewitalizacja powinna zawierać oba te elementy.
Podczas posiedzenia zostało także przedstawione podsumowanie warsztatów, dotyczących kryteriów oceny projektów Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.  Kolejne spotkanie Komisji ma być poświęcone prezentacji samych kryteriów.
Komisja zapoznała się również z projektem pracy na 2014 r., który w znacznej części będzie skorelowany z pracami nad strategią GOM.

Dokumenty: 

Plan pracy komisji na 2014 r.

Prezentacja działań Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia

Rewitalizacja Nikoszowca

  • GIWK