Metropolitalne wiadomości

aktualności

OWES dla Obszaru Gdańskiego zainaugurował działalność

Utworzenie 120 nowych miejsc pracy to wyzwanie rozpoczynającego swoją działalność Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej dla Obszaru Gdańskiego. Z pomocy OWES będą mogli korzystać mieszkańcy powiatu gdańskiego, nowodworskiego, kartuskiego oraz Gdańska. Na ten cel zostanie przeznaczone 6,4 mln zł. z programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027.
 

Nz. uczestnicy konferencji prasowej, inaugurującej OWES dla Obszaru Gdańskiego


Ośrodek poprzez podmioty ekonomii społecznej będzie wspierać i aktywizować osoby, które z różnych przyczyn pozostają wykluczone i bierne zawodowo. Tworzyć go będą: Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych, Fundacja RC oraz Fundacja Edukacji Działań Społecznych.

OWES Obszar Gdański do 2029 roku będzie wspierał rozwój przedsiębiorczości społecznej. W ramach jego działalności zostaną stworzone podmioty - fundacje, stowarzyszenia, spółki non profit, spółdzielnie - które będą m.in. zatrudniać osoby o trudniejszym starcie na rynku pracy - osoby z niepełnosprawnościami, bezrobotne, migrantów, wychodzące z uzależnień itd.

Otwarcie Ośrodka odbyło się podczas Regionalnego Forum Społecznej Odpowiedzialności. W wydarzeniu uczestniczyli m.in. Marek Krawczyk - minister w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Piotr Stec - przewodniczący Rady Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Anna Olkowska-Jacyno, wicewojewoda pomorska, Magdalena Kołodziejczak - posłanka do Sejmu RP, Maciej Urbanek, wójt gminy Pszczółki, Monika Ficek, wójt gminy Suchy Dąb, Marcin Fuchs - dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego UMWP oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej i samorządów lokalnych.
 

Nz. uczestnicy wydarzenia inaugurującego OWES dla Obszaru Gdańskiego


- Ekonomia społeczna to nie zasiłki, to praca, płaca i godność - mówił podczas inauguracji Piotr Stec - przewodniczący Rady Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, doradca ministry ds. społeczeństwa obywatelskiego.

Na terenie OWES Obszar Gdański obecnie funkcjonuje 14 Przedsiębiorstw Społecznych (z czego w Gdańsku jest dziewięć Przedsiębiorstw Społecznych, a w powiecie kartuskim pięć).

W najbliższym czasie ma powstać 120 nowych miejsc pracy, ze wsparciem na utworzenie miejsca pracy w kwocie 31 229 zł. oraz dodatkowym wsparciem na utrzymanie miejsc pracy - uzależnionym od wielkości etatu w nowych lub istniejących Przedsiębiorstwach Społecznych, a także podmiotach ekonomii społecznej przekształcających się w Przedsiębiorstwa Społeczne.

Po okresie wsparcia każde miejsce pracy musi być utrzymane przez kolejnych 6 miesięcy. Każde Przedsiębiorstwo Społeczne może otrzymać środki na utworzenie do 10 nowych miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Działalność OWES wpisuje się w obszar metropolitalnych zagadnień zawartych w StrategiI Rozwoju Ponadlokalnego do 2030 r. oraz przyjętego przez samorządy Standardu Minimum na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami.

- Dla naszych małych społeczności ekonomia społeczna jest dużą szansą – mówiła Monika Ficek, wójt gminy Suchy Dąb. - Jesteśmy bardzo otwarci, by wspólnie działać. Korzystać z projektów, aktywizować naszych mieszkańców, by mieli dostęp do rozmaitych usług, W naszych gminach mieszkańcy często borykają się z rozmaitymi wykluczeniami, mają ograniczony dostęp do usług nawet z braku możliwości dojazdu do aglomeracji. Takie ośrodki mogą więc odciążać nas w realizacji wielu celów.


OWES dla Obszaru Gdańskiego będzie wspierać przedsiębiorstwa odpowiedzialne społeczne w podobny sposób jak to robił w latach 2017-2023 metropolitalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Dobra Robota. Wówczas dzięki współpracy ponad 60 samorządów: 159 osób dostało pracę, 570 osób przeszkolono z ekonomii społecznej, kolejne 90 przeszło szkolenia z kompetencji cyfrowych, pomoc otrzymało 638 potrzebujących i 250 podmiotów ekonomii społecznej oraz powstało 55 organizacji, które działają na rzecz potrzebujących. 


Czytaj więcej → 8 lat Dobrej Roboty

 

  • GIWK