Metropolitalne wiadomości

aktualności

Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych z wizytą w OMGGS

- Jest sprawą wielkiej wagi, że tak duża liczba samorządów przystąpiła do Standardu Minimum Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami i Otoczenia. Trzeba to pokazywać, jako dobrą praktykę, z której mogą korzystać inni - powiedział Paweł Wdówik, sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej podczas spotkania z twórcami dokumentu w biurze Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot.

OMGGS jako pierwsza metropolia w Polsce wprowadza systemowe rozwiązania dla osób z niepełnosprawnościami. Standard Minimum na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami to zbiór działań, które zostaną wdrożone w 59 samorządach OMGGS. Są to dokładne wytyczne dla włodarzy, jak wprowadzać w metropolitalnych miastach, gminach i powiatach działania na rzecz poprawy jakości życia osób z niepełnosprawnościami i ich otoczenia. Wśród nich m.in.  szkolenia dla przedstawicieli służby zdrowia, nauczycieli i urzędników, działania edukacyjne, zamówienia publiczne z klauzulami społecznymi, bezpłatne punkty porad prawnych, doradztwo zawodowe, czy metropolitalna baza danych obejmująca np. gabinety lekarskie ze specjalnym wyposażeniem i procedurami.

Dokument powstał przy współpracy ponad 80 ekspertów, m.in. przedstawicieli samorządów, osób niepełnosprawnych i ich opiekunów, reprezentantów służby zdrowia, placówek edukacyjnych i terapeutycznych. Wiceminister Paweł Wdówik, który jest również pełnomocnikiem rządu ds. osób niepełnosprawnych, podczas spotkania z twórcami dokumentu podkreślał, że jest pod ogromnym wrażeniem ich pracy i Standardu Minimum Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami i Otoczenia. 

 

 

Twórcy Standardu Minimum Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami i Otoczenia opowiedzieli, jaką drogę przeszli od pomysłu do realizacji, z jaką pasją i zaangażowaniem przebiegała praca nad dokumentem.

- Chcieliśmy, aby każdym z obszarów, które obejmuje Standard, zajmowały się osoby, które są specjalistami w danych dziedzinach - powiedziała Beata Rutkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa, która razem z wiceprezydent Gdyni Katarzyną Gruszecką-Spychałą  przewodniczy Komisji ds. Społeczno-Gospodarczej przy OMGGS. - Dlatego w pracę nad dokumentem zaangażowaliśmy nie tylko stronę samorządową, ale też inne środowiska. Naszym założeniem było stworzenie dokumentu w taki sposób, aby każdy samorząd - i Linia, i Pszczółki, i Wejherowo - odnalazły się w tych standardach.

 

 

- Tę ogromną pracę i sukces trzeba nagłośnić. Jestem do państwa dyspozycji - zadeklarował wiceminister.

 

W spotkaniu wzięli udział: Katarzyna Gruszecka-Spychała, wiceprezydent Gdyni, Beata Rutkiewicz, wiceprezydent Wejherowa, Michał Glaser, prezes Zarządu OMGGS, Beata Wachowiak-Zwara, pełnomocnik prezydenta miasta Gdyni ds. osób z niepełnosprawnością, Monika Lewandowska, członkini prezydium Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych OMGGS, Joanna Cwojdzińska - PSONI koło Gdańsk, Maciej Kisała, koordynator ds. dostępności UM Sopot, Dariusz Majorek dyrektor pomorskiego oddziału PFRON, Marcelina Hernik z UM Gdańsk, Małgorzata Ciecholińska, zastępca dyrektora Biura OMGGS, Monika Popow, koordynatorka  ds. rozwoju społeczno-gospodarczego OMGGS, Karolina Krzemińska, koordynatorka grupy ds. Metropolitalnej Strategii na rzecz OzN i Otoczenia, Marek Wysocki, prof. nadzw. PG z Wydziału Architektury, członek Rady Dostępności, adwokat Katarzyna Heba z asystentką, Małgorzata Ciecholińska, kierownik ds. społeczno-gospodarczych OMGGS.

Niepełnosprawni pełnoprawni. 30 zadań dla metropolitalnych samorządów

Standard Minimum na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami i Otoczenia to pierwszy etap pracy nad Metropolitalną Strategią Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami i Otoczenia. Obejmuje 30 konkretnych zadań dla samorządów.

Z DOKUMENTEM MOŻNA ZAPOZNAĆ SIĘ  >>>TUTAJ

 

Wśród głównych działań zapisanych w Standardzie znalazły się m.in.:

1. Zwiększenie świadomości społecznej

 • podręcznik zasad dla pracowników obsługi klienta w samorządach;
 • kampania społeczna nt. roli i potrzeb osób niepełnosprawnych.
 • ankieta badająca poziom satysfakcji oceniająca skuteczność działań;

2. Edukacja

 • odpowiedzialne zamówienia publiczne - obligatoryjne stosowanie w zamówieniach publicznych klauzul społecznych;
 • edukacja antydyskryminacyjna - programy dla przedszkoli i szkół nt. równego traktowania;
 • monitoring absolwentów - każdego roku gminy będą zbierać informacje o liczbie absolwentów z niepełnosprawnością, zapewni to możliwość dalszej aktywności i kształcenia;
 • Metropolitalna Akademia Samorządowa - każda gmina otrzyma i wdroży program obligatoryjnych szkoleń urzędników z dostępności;

3. Opieka medyczna i rehabilitacja

 • dostępna metropolia - wspólna regionalna baza danych dot. usług dla osób z niepełnosprawnością, baza gabinetów lekarskich ze specjalistycznym wyposażeniem i procedurami (np. jak znaleźć dentystę dla osób z porażeniem mózgowym);
 • zespół ds. zdrowia - program szkoleń dla lekarzy i służb medycznych, we wszystkich gminach dostępny tłumacz języka migowego on-line;

4. Niezależne życie

 • bezpłatne punkty pomocy prawnej;
 • mieszkalnictwo - inwentaryzacja zasobów w gminach i powiatach pod kątem wykorzystywania ich przez osoby z niepełnosprawnościami;
 • dostęp do wiedzy - samorządy sięgają po środki na asystenturę i opiekę wytchnieniową;

5. Dostępność i mobilność

 • transport - dla osób z niepełnosprawnością do placówek opiekuńczych i edukacyjnych;
 • uniwersalne projektowanie - regularny monitoring inwestycji w metropolii pod kątem dostępności;
 • dostęp do wiedzy - informacje dla niepełnosprawnych na stronach samorządowych;

6. Czas wolny

 • dostępne imprezy miejskie - wydarzenia rekreacyjne, sportowe i kulturalne dostosowane do aktywnego uczestnictwa osób z niepełnosprawnością;
 • budżet obywatelski - dodatkowe punkty dla projektów związanych z dostępnością;
 • katalog dostępnego wypoczynku - informator z ofertą turystyczną (mapy i trasy) spełniającą kryteria dostępności;
 • wspólne zakupy - opracowanie standardu dla nowo budowanych placów zabaw dostępnych również dla dzieci ze szczególnymi potrzebami;

7. Praca

 • udostępnianie lokali miejskich - preferencyjne warunki dla organizacji i podmiotów zajmujących się aktywizacją społeczno-zawodową osób z niepełnosprawnością;
 • więcej projektów z dofinansowaniem UE - wdrożenie rozwiązań, które zwiększają aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnością;
 • doradztwo zawodowe - wdrożenie w samorządach narzędzi badających predyspozycje zawodowe osób z niepełnosprawnością;
 • kompetencje cyfrowe - samorządy sfinansują programy edukacyjne, które zapobiegać będą wykluczeniu cyfrowemu;
 • praca - przeszkolenie pracowników powiatowych urzędów pracy w zakresie innowacyjnych form zatrudnienia - współdzielenie stanowiska, współdzielenie etatu, praca zdalna.

Według danych GUS, w woj. pomorskim w co czwartej rodzinie żyje osoba z niepełnosprawnością. Oznacza to, że co czwarta rodzina doświadcza różnej formy wykluczenia społecznego. Często jest to podwójne wykluczenie – zarówno samej osoby z niepełnosprawnością, jak i jej opiekunów, rodzeństwa; wykluczenia z życia zawodowego, społecznego, towarzyskiego, finansowego i zdrowotnego.

 • GIWK