Metropolitalne wiadomości

aktualności

Połowa kary od NB Tricity za niezrealizowanie Mevo już na koncie OMGGS

Ponad 4 mln z gwarancji bankowej jest już na koncie Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot. Kara jest konsekwencją odstąpienia pod koniec października przez władze OMGGS od umowy na realizację projektu Mevo, ze względu na nierzetelność wykonawcy i operatora systemu – spółki celowej należącej do firmy giełdowej Nextbike Polska.


Gwarancja bankowa była formą zabezpieczenia wykonania umowy. Jej wysokość została ustalona przez OMGGS  w maksymalnej kwocie dozwolonej przez polskie prawo zamówień publicznych, czyli 10% wartości umowy. Działa ona podobnie jak wykupienie polisy ubezpieczeniowej. Przed podpisaniem umowy wykonawca musiał wykupić ją od banku, a prawa do jej uruchomienia przysługiwały OMGGS.


W przetargu mogły wziąć udział wyłącznie firmy, które spełniały wyśrubowane wymogi. Potencjalni wykonawcy musieli wykazać m.in. średni przychód za ostatnie 3 lata obrotowe na poziomie nie mniejszym niż 3 miliony złotych. Przetarg wygrała NB Tricity – spółka celowa założona na potrzeby Mevo przez największego w Polsce operatora miejskich systemów rowerowych spółkę Nextbike Polska. Nextbike Polska gwarantował wykonanie większości zakresu projektu Mevo, obecnie jest zaś partnerem OMGGS w rozmowach dot. kompletnego przejęcia sprzętu należącego do obszaru metropolitalnego. Polskie prawo nie pozwala na wykluczanie z przetargu spółek celowych, które wymagane doświadczenie i obroty finansowe gwarantują poprzez porozumienie z innymi firmami.


Pod koniec października, tuż po rozwiązaniu umowy z operatorem Mevo, który nie poradził sobie z pełnym uruchomieniem systemu, OMGGS wystąpił do banku obsługującego NB Tricity o przelanie należnej gwarancji bankowej. Na konto Obszaru Metropolitalnego w tym tygodniu wpłynęło 4 027 290,60 zł. Pieniądze zostaną zabezpieczone na poczet wznowienia systemu.


Za realizację pierwszego etapu projektu Mevo OMGGS zapłacił 9,7 mln zł. Zwrot pierwszej części kar oznacza, że dotychczasowy faktyczny koszt zakupu elementów Mevo oraz operowania rowerami od marca do końca października to 5,7 mln zł. Po odstąpieniu od umowy, własnością OMGGS pozostają 1224 rowery, 660 stacji rowerowych i aplikacja. Wartość stacji rowerowych szacowana jest na ok. 3,9 mln zł, rowerów - ok. 3,6 mln zł, a systemu IT - ok. 650 tys. zł. Wszystkie rowery zostały już zabezpieczone i wkrótce rozpocznie się ich odbiór (m.in. sprawdzenie stanu technicznego).

Ponadto, OMGGS ma jeszcze roszczenia wobec NB Tricity o zapłatę kar umownych, ponad kwotę gwarancji bankowej. Łączna wysokość kar wynosi 8 054 581,20 zł, czyli 20% wartości umowy.


12 listopada Biuro Obszaru Metropolitalnego ogłosiło dialog techniczny dotyczący uruchomienia i operowania posiadaną flotą. Do tej pory zgłosiło się 5 firm.


Więcej informacji o dialogu technicznym: https://www.metropoliagdansk.pl/metropolitalne-wiadomosci/dialog-techniczny-dotyczacy-roweru-mevo/

  • GIWK