Ogłoszenia

Ogłoszenia

Przetarg nr OMGGS/PN/01/2018 - Świadczenie polegające na dostawie, uruchomieniu oraz zarządzaniu i kompleksowej eksploatacji Systemu Roweru Metropolitalnego OMG-G-S

Przedmiotem Zamówienia jest utworzenie Systemu Roweru Metropolitalnego, poprzez dostawę floty rowerów, przygotowanie stacji postoju rowerów wraz z instalacją stojaków rowerowych i Totemów Informacyjnych, zaprojektowanie, wykonanie, uruchomienie i zapewnienie funkcjonowania Systemu Informatycznego, Strony Internetowej oraz Aplikacji na urządzenia mobilne służących od obsługi i korzystania z Systemu Roweru Metropolitalnego oraz usługa polegająca na uruchomieniu, zarządzaniu i kompleksowej eksploatacji Systemu Roweru Metropolitalnego, w taki sposób, aby każdy uprawniony klient mógł wypożyczyć rower według taryfy ustalonej w limitach podanych przez Zamawiającego.

Przedmiot Zamówienia realizowany jest w ramach projektu unijnego: „Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego OMG-G-S” nr RPPM.09.01.01-22-0016/17, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 9 Mobilność, Działania 9.1 Transport miejski, Poddziałania 9.1.1 Transport miejski - mechanizm ZIT.

 

DO POBRANIA:

- Ogłoszenie o zamówieniu

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

- Załącznik nr 1 do OPZ

- Załącznik nr 2 do OPZ

- Załącznik nr 3 do OPZ

- Załączniki mapowe do OPZ

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - wersja edytowalna

- JDZ/ESPD

- Informacja o aktualizacji orientacyjnej mapy lokalizacji Stacji Postoju SRM dla Gminy Miasta Redy

- Aktualizacja orientacyjnej mapy lokalizacji Stacji Postoju SRM dla Gminy Miasta Redy

- Informacja o odwołaniach:

Zamawiający zgodnie art. 185 ust. 1 uPzp udostępnia Wykonawcom zainteresowanym pozyskaniem zamówienia treść odwołania wniesionego do Krajowej Izby Odwoławczej

Treść odwołania do pobrania

19.04.2018                                                                                                                                            Zamawiający  – Stowarzyszenie Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot – na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku poz. 1579 z późn. zmianami), zwana dalej „uPzp”, przekazuje odpowiedzi na pytania  postawione przez Wykonawców w trakcie prowadzonego postępowania na wyłonienie Wykonawcy na realizację zadania polegającego na dostawie, uruchomieniu oraz zarządzaniu i kompleksowej eksploatacji systemu roweru metropolitalnego.

- Odpowiedzi na pytania postawione przez Wykonawców
- Załącznik nr 4 do OPZ 

19.04.2018
- Informacja o zmianie treści ogłoszenia

25.04.2018                                                                                                                                                              - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - wersja edytowalna                                                                  - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

27.04.2018                                                                                                                                                          - odpowiedzi na pytania wykonawców

30.04.2018

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Tekst jednolity

Zamawiający informuje, że zapisy dotyczące przedziału czasowego, w których prowadzona ma być relokacja rowerów zostały ujednolicone dla całego dokumentu.

07.05.2018

Informacja z otwarcia ofert

29.05.2018

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

  • GIWK