ZIT 14-20

Dokumenty ZIT

 

Instytucja Pośrednicząca ZIT

 1. Porozumienie ZIT
 2. Porozumienie w sprawie powierzenia zadań Instytucji Pośredniczącej
 3. Aneks nr 1 do Porozumienia w sprawie powierzenia zadań Instytucji Pośredniczącej
 4. Aneks nr 2 do Porozumienia w sprawie powierzenia zadań Instytucji Pośredniczącej
 5. Statut OMGGS
   

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

 1. Zasady wdrażania RPO WP 2014-2020
 2. Załączniki do Zasad wdrażania RPO WP 2014-2020
 3. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 >>>zapoznaj się z dokumentami

    4. Strategia Komunikacji RPO WP 2014-2020
 
   5. Serwis Regionalnego Programu Województwa Pomorskiego
 

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

 1. Lista projektów realizowanych w Programie Infrastruktura i Środowisko
 2. Serwis Programu Infrastruktura i Środowisko


Poradniki i wytyczne:

 1. Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020

    2. Częściowe zawieszenie stosowania wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach                      EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020

    3. Informacja o częściowym zawieszeniu stosowania wytycznych w zakresie zagadnień związanych z                    przygotowaniem projektów inwestycyjnych

    4. Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata                  2014-2020
    5. Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób niepełnosprawnych
    6. Zamówienia publiczne
    7. Wytyczne w zakresie informacji i promocji
    8. Zasady promowania projektu

 Więcej informacji o zasadach działania funduszy: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach

 • GIWK