Metropolitalne wiadomości

aktualności

Komisja ds. Infrastruktury i Środowiska

Podsumowanie spotkania Komisji ds. Infrastruktury i Środowiska OMG-G-S. Specjaliści rozmawiali o transporcie miejskim, car-sharingu i termomodernizacji

Podsumowanie spotkania Komisji ds. Infrastruktury
i Środowiska OMG-G-S dot. realizacji projektów Strategii ZIT OMG-G-S w obszarach transport i mobilność oraz energetyka i środowisko, Gdańsk, Ośrodek Kultury Morskiej, 20.09.2017

Ramię w ramię pracownicy Departamentu Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego (DPR) oraz Biura Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot (OMG-G-S), czyli Instytucji Zarządzającej (IZ) i Instytucji Pośredniczącej (IP) Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP), rozmawiali w Ośrodku Kultury Morskiej w Gdańsku z Beneficjentami nt. projektów infrastrukturalnych w obszarze transportu miejskiego i termomodernizacji, realizowanych w Mechanizmie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT).

Podczas spotkania, na które przybyło ponad 70 osób,  Dyrektor DPR, p. Jan Szymański, podsumował dotychczasową realizację projektów, stawiając wyraźny nacisk na konieczność osiągnięcia założonych w RPO wskaźników rzeczowych i finansowych, które warunkuje utrzymanie zakontraktowanego dofinansowania oraz wypłatę środków przez Komisję Europejską. Warto podkreślić, że podpisano umowy na prawie wszystkie projekty.

Beneficjenci usłyszeli, jakiego rodzaju działania są niezbędne, aby realizacja projektów była sprawna, a dofinansowanie regularnie wypłacane. Wśród ważnych wskazówek udzielanych przez DPR był apel do Beneficjentów o przedstawiane dokumentacji przetargowej do kontroli z odpowiednim wyprzedzeniem oraz składanie wniosków o płatność o jak największym wolumenie kwotowym.

Kierownik projektów metropolitalnych w Biurze OMG-G-S, p. Łukasz Dąbrowski przedstawił koncepcję monitorowania projektów przez IP-ZIT, której celem jest m.in. wczesne identyfikowanie ewentualnych zagrożeń i wprowadzanie środków zaradczych.

Beneficjenci, zachęceni do dyskusji, odnieśli się do wystąpień przedstawicieli IZ oraz IP, zgłosili uwagi, wskazując na wspólny dla wszystkich Beneficjentów problem dot. niewystarczającej liczby wykonawców na rynku i związanej z tym wysokiej ceny usług projektowych oraz robót.

W drugiej części spotkania przedstawione zostały tematy związane z projektami transportowymi. 

Dr hab. inż. arch. prof. nadzw. Politechniki Gdańskiej, p. Daniel Załuski, omówił Rozporządzenie Komisji Europejskiej nr 1300/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie technicznych specyfikacji interoperacyjności (TSI PRM) odnoszących się do dostępności systemu kolei Unii dla osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej możliwości poruszania się, wskazując na konsekwencje wynikające z jego przepisów dla projektów budowy węzłów integracyjnych OMGGS. W swoim wystąpieniu przedstawił definicję dworca kolejowego, w świetle obowiązujących przepisów. Następnie pokazał przykłady złych i dobrych praktyk w odniesieniu do bezpieczeństwa podróżnych zastosowanych w projektach dworców oraz węzłów integracyjnych w Polsce i za granicą.

Koncepcję car-sharingu w Obszarze Metropolitalnym zaprezentowała p. Małgorzata Czaja, odpowiedzialna w Urzędzie Miasta Gdyni za integrację systemów zarzadzania. P. Małgorzata omówiła pokrótce proces, który doprowadził do podpisania 28.08.2017 r. w Gdyni listu intencyjnego. Interesariuszami listu jest siedem samorządów, trzy firmy oraz inne instytucje wspierające ideę współdzielenia samochodów.

Praktyczną, techniczną stronę zagadnienia przedstawił Dyrektor (Sharing Economy Director) Keratronik Sp. z o.o., p. Daniel Topczewski, który omówił zasady działania usługi oraz aplikacji, która jest niezbędna do korzystania z samochodów. Uczestnicy spotkania mieli możliwość wypróbować aplikację i wykonać próbną jazdę samochodem, który zapewnił Dyrektor Keratronik. Pierwsze samochody w usłudze car-sharingu będą, jak zapewnili prezentujący ten temat podczas spotkania, dostępne już pod koniec br.

W ostatnim punkcie spotkania, przedstawiciel Miasta Gdańska, p. Jakub Opoczyński oraz Dyrektor Biura OMG-G-S, p. Michał Glaser zaprezentowali dobre praktyki w zakresie rozwiązań niskoemisyjnych w obszarach miejskich, których doświadczyli podczas wizyty studyjnej w Graz w Austrii. Wizyta odbyła się w ramach Projektu SOLEZ współfinansowanego ze środków programu Interreg. Miasto Gdańsk, obok pozostałych 9 partnerów z 7 krajów, jest partnerem projektu, którego celami są m.in. zwiększenie kompetencji w zakresie skutecznego wdrażania stref niskiej emisji, wzmocnienie dialogu z kluczowymi interesariuszami na temat dostępu samochodowego do centów miast.

Przy tej okazji Dyrektor Michał Glaser przypomniał o opracowaniu dot. wspólnych standardów wizualnych i funkcjonalnych dla węzłów integracyjnych w OMG-G-S, które powstało na zlecenie Biura OMG-G-S, a którego głównym celem jest stworzenie metropolitalnego systemu identyfikacji węzłów przesiadkowych oraz usprawnienie poruszania się po ich terenie.

Reasumując, spotkanie było przede wszystkim okazją do podsumowania ważnego etapu dla projektów współfinansowanych w ramach mechanizmu ZIT. Po podpisaniu umów o dofinansowanie Beneficjenci wchodzą w kluczową fazę, czyli realizację. Ale wciąż wymieniają doświadczenia oraz informacje w zakresie środowiska prawnego, a także praktyczne rozwiązania.

Spotkanie zorganizowało Biuro OMG-G-S, głównym koordynatorem posiedzenia Komisji była Joanna Jaworska-Soral, koordynator ds. transportu i mobilności.

 

Materiały do pobrania:

 

  • GIWK