Metropolitalne wiadomości

wiadomości

Pozytywna opinia Ministerstwa Rozwoju o Strategii ZIT OM G-G-S

Otrzymaliśmy dziś z Ministerstwa Rozwoju pozytywną opinię na temat Strategii ZIT dla Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot.

Zaakceptowana przez Ministerstwo Strategia ZIT jest podstawą do finansowania zawartych w niej projektów. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne finansowane będą przede wszystkim ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO), w ramach którego planuje się zrealizować przedsięwzięcia o łącznej kwocie 1 419,94 mln zł  (w tym planowane dofinansowanie to 1 099,48 mln zł).  Dodatkowym źródłem wsparcia ZIT są środki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ), służące jako wsparcie wybranych projektów komplementarnych, związanych przede wszystkim z transportem miejskim i rozwojem sieci energetycznych. Wsparcie ze środków centralnych szacowane jest na dodatkowe 605 mln zł. 

Dzięki Strategii ZIT zrealizowanych zostanie kilkanaście pakietów projektów, uznanych przez Walne Zebranie Członków Obszaru Metropolitalnego za kluczowe dla rozwoju metropolii do 2020 roku.

Projekty wynikają z czterech głównych celów Strategii:

Cel I. Rozwój konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki, który zakłada m.in. realizację projektu TriPolis, mającego na celu zwiększenie potencjału Instytucji Otoczenia Biznesu do świadczenia usług przedsiębiorcom.

Cel II. Budowa aktywnego i otwartego społeczeństwa, który przewiduje m.in. budowę Centrum Geriatrii oraz pakiet projektów rewitalizacyjnych w 9 miastach metropolii.

Cel III. Kreowanie zintegrowanej przestrzeni, który zakłada budowę ponad 20 węzłów integrujących różne gałęzie transportu zbiorowego, parkingi przesiadkowe, publiczny rower metropolitalny, oraz zakup sprzętu technicznego i oprogramowania, który ułatwi funkcjonowanie biletu metropolitalnego, a także remont peronów Szybkiej Kolei Miejskiej.

Cel IV. Wzrost efektywności i wdrożenie strategii niskoemisyjnej oraz efektywniejsze zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych. W jego ramach wsparte będą m.in. energomodernizacja budynków publicznych w ponad 30 samorządach OMG-G-S.