Metropolitalne wiadomości

wiadomości

Współpraca przedsiębiorstw ze spółdzielnią socjalną - szanse na realizację postulatu społecznie odpowiedzialnego biznesu pomorskich przedsiębiorstw.

Spółdzielnia socjalna to nadal niewykorzystany w pełni instrument aktywizacji zawodowej osób wykluczonych, skazanych na społeczną i ekonomiczną marginalizację. Liczba funkcjonujących spółdzielni wzrasta w związku z ciągłym powoływaniem nowych podmiotów. Dotychczasowe doświadczenia ich funkcjonowania pokazują, że podejście partnerskie w wielu wypadkach jest niewystarczające, a czasem wręcz nieobecne. Właściwym postulatem spółdzielni socjalnych jest budowanie porozumień lokalnych z udziałem samorządu i służb zatrudnienia, organizacji pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej ale też biznesu, stanowiącego ogromną grupę potencjalnych zleceniodawców części spółdzielni socjalnych.

Spółdzielnia socjalna jako podmiot powoływana jest w celach nadrzędnych, związanych z aktywizacją społeczną i zawodową. Staje się zatem  pracodawcą sama w sobie. Z drugiej strony, jako szczególny podmiot na rynku, stanowi m.in. potencjał dla realizacji postulatów społecznie odpowiedzialnego biznesu. Dzięki ścisłej współpracy przedsiębiorstw komercyjnych oraz społecznych, w relacji współpracy biznesowej polegającej na zlecaniu wykonawstwa części zadań, jesteśmy w stanie tworzyć wyjątkowe i społecznie potrzebne miejsca pracy dla szerokiej grupy wymagającej szczególnego wsparcia, w tym m.in. osób upośledzonych będących uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej zlokalizowanych w większości powiatów.
Czy pomorskie przedsiębiorstwa są gotowe na społecznie odpowiedzialne podejście lokalne?  Doświadczenia ogólnopolskie pokazują, że świadomość przedsiębiorstw w tym zakresie wzrasta i coraz częściej, dzięki gotowości biznesu powstają nowe spółdzielnie, w ramach których tworzone są miejsca pracy dla osób wykluczonych społecznie. Liczmy na to, że trend w tym zakresie pojawi się również na Pomorzu.