Co robimy?

Co robimy?

Codzienna praca OMG-G-S odbywa się poprzez spotkania komisji tematycznych, które zajmują się omawianiem i realizacją konkretnych projektów – jak np. wspólne zakupy towarów i usług, czy przygotowywanie planów rozwojowych i inwestycyjnych, obejmujących teren kilku samorządów.

Kluczowym elementem współpracy jest także wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie przedsięwzięć wykonywanych przez samorządy, zasad udzielania zamówień publicznych, dyscypliny finansowej, itp.

Od lutego 2014 r. biuro Stowarzyszenia pełni rolę sekretariatu Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. 14 września 2015 r., zostało podpisane porozumienie pomiędzy Zarządem Województwa Pomorskiego a stowarzyszeniem Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot w sprawie powierzenia nam funkcji Instytucji Pośredniczącej we wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Tym samym zostaliśmy partnerem Zarządu Województwa Pomorskiego w realizacji mechanizmu ZIT. Wzięliśmy współodpowiedzialność za inwestycje o wartości ok. 1 miliarda złotych. 

Biuro zapewnia pełną obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną Stowarzyszenia Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot. Inicjuje i prowadzi działania służące realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

Zadania Biura jako Instytucji Pośredniczącej obejmują przede wszystkim:

• ocenę projektów pod kątem zgodności ze Strategią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot oraz wybór projektów,
• monitorowanie i ewaluację realizacji Strategii ZIT w ramach RPO WP 2014-2020.

Koszty funkcjonowania Stowarzyszenia – podmiotu realizującego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne współfinansowane są ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Głównym celem projektu jest zapewnienie sprawnego systemu realizacji polityki spójności w latach 2014-2020. 

Okres realizacji projektu: 1 stycznia 2015 r. – 31 grudnia 2019 r.
Dofinansowanie projektu z UE: 9,262.398,15 zł.

  • GIWK