Co robimy?

Co robimy?

Działamy w takich obszarach jak: transport publiczny, rynek pracy i aktywizacja mieszkańców, ekonomia społeczna, integracja imigrantów, kultura i promocja zdrowia, rozwój lokalnych przedsiębiorstw, ochrona środowiska, planowanie przestrzenne i promocja.

Od 2015 r. pełnimy funkcję Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych i koordynujemy realizację pakietu projektów europejskich współfinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 o wartości 1,9 mld zł (w tym 1,1 mld z funduszy UE). Ponadto OMGGS pośrednio koordynuje pakiet projektów współfinansowanych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, o wartości 1,4 mld zł (w tym 708,3 mln dofinansowanie UE).

 

Zarządzamy funduszami europejskimi o łącznej wartości 1,8 mld zł, co przekłada się na pakiet 201 projektów o całkowitej wartości 3,4 mld zł.

W ramach metropolitalnych inwestycji i projektów, realizowana są m.in.:


Pracujemy również nad reaktywacją roweru metropolitalnego Mevo. Projekt został zawieszony pod koniec 2019 r. po wypowiedzeniu umowy niesolidnemu operatorowi. W grudniu 2021 r. rozstrzygnęliśmy przetarg na wybór nowego operatora. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma City Bike Global SA.

Wśród priorytetów OMGGS na najbliższe lata znajduje się także wdrożenie w życie wypracowanych standardów. Jako pierwsza i jedyna metropolia w Polsce wprowadzamy systemowe rozwiązania dla imigrantów i osób z niepełnosprawnościami. Zostały one ujęte w dwóch dokumentach: Standard Minimum w integracji imigrantów oraz Standard na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami i Otoczenia. Opisano w nich podstawowe działania, które zostaną wdrożone w 59 samorządach OMGGS. Są to dokładne wytyczne dla włodarzy i urzędników, jak wprowadzić w metropolitalnych miastach, gminach i powiatach działania na rzecz poprawy życia osób z niepełnosprawnościami, ich opiekunów i jak włączać w życie nowych mieszkańców Pomorza - imigrantów.

Nieustannie lobbujemy i zabiegamy o uchwalenie przez Sejm ustawy o związku metropolitalnym w województwie pomorskim. We wrześniu 2020 r. przedłożony przez nas projekt niemal jednogłośnie poparli senatorowie. Ustawa metropolitalna to ponad 200 mln zł dla Pomorza na integrację i rozwój transportu zbiorowego, na nowe połączenia autobusowe, tramwajowe, trolejbusowe i kolejowe, na wspólny bilet, węzły przesiadkowe i rozbudowę sieci dróg, na spójne planowanie przestrzenne, turystykę i ochronę środowiska oraz promocję walorów gospodarczych, turystycznych i kulturalnych regionu.

Angażujemy się również we współpracę międzynarodową. Jesteśmy partnerami projektów, które skupiają najważniejsze europejskie uczelnie, instytucje, miasta i obszary metropolitalne. Wspólnie z nimi działamy w takich obszarach jak zrównoważony transport, polityka imigracyjna, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz zarządzanie funduszami europejskimi.

 

***

Koszty funkcjonowania Stowarzyszenia – podmiotu realizującego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne współfinansowane są ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014- 2020:

POPT
Okres realizacji projektu: 1 stycznia 2015 r. – 31 grudnia 2022
Dofinansowanie projektu z UE: 9,262.398,15 zł. + 2 339 606,90
Głównym celem projektu jest zapewnienie sprawnego systemu realizacji polityki spójności w latach 2014-2020.

RPOPT
Okres realizacji projektu: 1 stycznia 2022 – 31 grudnia 2023
Dofinansowanie projektu z UE: 600 000 zł
Głównym celem projektu jest realizacja zadań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz perspektywy finansowej 2021-2027.

 

>>> Sprawozdanie z działalności OMGGS za 2021 r. 

>>> Sprawozdanie z działalności OMGGS za 2020 r.

>>> Sprawozdanie z działalności OMGGS za 2019 r. 

  • GIWK