Metropolitalne wiadomości

aktualności

Finał warsztatów #MobilnaMetropolia. Mieszkańcy Trójmiasta rozmawiali o transporcie

Za nami ostatnie już warsztaty online z cyklu “MobilnaMetropolia, podczas których mieszkańcy Trójmiasta zaprezentowali swoje propozycje poprawy funkcjonowania transportu. Spotkania rozpoczęły się w połowie maja i objęły mieszkańców wszystkich metropolitalnych powiatów. Zebrane dane posłużą do opracowania Planu Zrównoważonej Mobilności dla metropolii (tzw. SUMP).

W spotkaniu zorganizowanym przez Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot w czwartkowy wieczór wzięło udział prawie 50 mieszkańców Trójmiasta.  Uwagi, pomysły i propozycje uczestników warsztatów zostaną ujęte w Planie Zrównoważonej Mobilności (tzw. SUMP), który opracowuje biuro OMGGS wraz z ekspertami.

- To już dziewiąte spotkanie konsultacyjne dotyczące strategii rozwoju transportowego dla Obszaru Metropolitalnego - powiedział Michał Glaser, prezes Zarządu OMGGS. - Naszym celem jest jak najlepsze skoordynowanie działań wszystkich metropolitalnych samorządów. Motywuje nas do tego Komisja Europejska, która informuje, że w ramach nowego budżetu żadna gmina ani powiat nie dostanie finansowania na inwestycje dotyczące mobilności, jeżeli nie będzie miała strategii zrównoważonego transportu. Największymi trudnościami, które wymieniali mieszkańcy poprzednich warsztatów, były problemy z transportem zbiorowym i związana z tym potrzeba korzystania z samochodów. Od 8 lat jako OMGGS realizujemy takie inwestycje, jak sieć 26 węzłów integracyjnych, aby umożliwić mieszkańcom przesiadanie się w sprawny system transportu zbiorowego. Domagamy się też stworzenia narzędzi prawnych, które umożliwiłyby regulowanie ładu przestrzennego - m.in. po to, aby zapewnić mieszkańcom odpowiednią infrastrukturę. Wyzwania trójmiejskie są bardzo duże, ale Unia oczekuje od nas, aby planować działania w skali obszaru metropolitalnego.

Podczas czwartkowego spotkania padł rekord frekwencji. Wśród blisko 50 uczestników byli też gdańska radna Anna Golędzinowska oraz przewodniczący zarządu Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej Kamil Bujak. W dyskusji wziął również udział dr Piotr Kuropatwiński, wiceprezydent Europejskiej Federacji Cyklistów (ECF), ekspert w dziedzinie aktywnej mobilności oraz rozwoju ruchu rowerowego w miastach.

Dyskusja online w 6 “pokojach” tematycznych

Warsztaty odbyły się na platformie zoom. Trwały ponad 2 godziny. Uczestnicy zostali podzieleni na 6 grup. Każdy zespół przez kwadrans brał udział w dyskusji w kolejnych “pokojach” tematycznych:

 • transport zbiorowy,
 • ruch pieszy i rowerowy, 
 • indywidualny ruch samochodowy/parkowanie,
 • transport towarów,
 • zarządzanie mobilnością,
 • wizja

Na koniec wszystkie grupy spotkały się w jednymi “pokoju” i moderatorzy podsumowali dyskusję. Wnioski, uwagi, propozycje rozwiązania problemów  zostały zapisane na muralu.

Moderatorami spotkania byli: Justyna Suchanek z UM w Gdyni, Michał Jamroż -  dziennikarz specjalizujący się w obszarze transportu, Tomasz Mackun - wykładowca PG specjalizujący się w bezpieczeństwie ruchu drogowego, Przemysław Opłocki i Alan Arent - od lat związani z branżą transportu morskiego i lądowego, działając m.in. w wydawnictwie Baltic Press oraz Karolina Orcholska z OMGGS.

Transport zbiorowy

Brak integracji rozkładów komunikacji miejskiej i kolejowej oraz pociągów dalekobieżnych z SKM-kami,  a także brak dostosowania transportu zbiorowego do potrzeb rowerzystów - to najczęściej wymieniane problemy związane z komunikacją publiczną.

- Jestem przekonany, że jeżeli SKM zapewniłaby dobrą częstotliwość kursowania pociągów,  według stałych odstępów czasowych, tak jak kiedyś, gdy kolejki jeździły co 6 minut, do tego poprawiono by jakość taboru i dostępność przystanków, to byłaby to alternatywa dla transportu samochodowego najczęściej wybierana przez mieszkańców Trójmiasta - mówił jeden z uczestników warsztatów.

Zwrócono też uwagę na to, że składy SKM-ki są często za krótkie, przez co w pociągach panuje tłok.

Aby skorzystać z SKM-ki, czy PKM-ki, trzeba do nich dotrzeć. I tu pojawia się duży problem. Według wielu uczestników warsztatów, miejska komunikacja autobusowa nie jest zintegrowana z kolejową. Do tego, zwłaszcza na nowych osiedlach, jak Młoda Morena, odległość do najbliższego przystanku wynosi nawet 1000 m. Zwrócono uwagę na to, że przydałby się  audyt dostępności pociągów SKM i PKM.

Mieszkańcy mówili też o tym, że brakuje autobusowych  linii ekspresowych w miastach oraz w sąsiednich gminach,  co znacząco wydłuża czas podróży. Poruszano też kwestię braku integracji taryfowo-biletowej.

Zwrócono też uwagę na to, że na terenie metropolii siatka połączeń kolejowych jest zbyt uboga.

- Dobrze, że są plany rozbudowy PKM-ki w kierunku południowym i dalej, w głąb metropolii - powiedział pan Tomasz. - Warto pamiętać, że kolej to jedyny system transportowy który daje możliwość szybkiego przemieszczania się na znacznych odległościach.

Ruch pieszy i rowerowy

Niewystarczająca sieć tras rowerowych i brak ich spójności - to najczęściej poruszane kwestie w czasie dyskusji.

Mieszkańcy zwracali też uwagę na to, że potrzebna jest odpowiednia komunikacja władz miast przy planowaniu inwestycji rowerowych. Przydałaby się też inwentaryzacja wszystkich ulic pod kątem  możliwości ich dostosowania do ruchu rowerowego.

Poruszano również kwestie dostosowania infrastruktury pieszej do potrzeb osób niepełnosprawnych. W Trójmieście, zwłaszcza w starszych dzielnicach, jest wiele chodników z wysokimi krawężnikami.

Według mieszkańców, problemem jest też brak świadomości i konieczność edukacji wszystkich uczestników ruchu drogowego, którzy powinni się wzajemnie szanować, a nie między sobą rywalizować.

Samochody i parkowanie

Uczestnicy dyskusji byli zgodni co do tego, że aby zmniejszyć natężenie ruchu samochodowego na drogach, trzeba zacząć od zmiany mentalności kierowców. Wielu z nich jest przekonanych o tym, że skoro mają samochód, to darmowe miejsce parkingowe im się należy.


-Darmowe parkingi są głównym sposobem na wspieranie niezrównoważonego systemu mobilności w mieście - mówił dr Kuropatwiński. - Jeżeli nie ma restrykcyjnej polityki parkingowej w mieście, mieszkańcy wciąż będą skłonni do korzystania z samochodów. Wielu kierowców nie uświadamia sobie, że głównym zagrożeniem dla komfortu i bezpieczeństwa ruchu na drodze są inni kierowcy. Jeżeli wszyscy chcą jechać samochodami, to całe miasto stoi w korku. Tymczasem powinna obowiązywać zasada: jeżeli chcesz jechać autem, musisz za to zapłacić podczas parkowania.

Pan Grzegorz zauważył, że ciężko jest przekonywać mieszkańców do płatnego parkowania, gdy jednocześnie budowane są bezpłatne parkingi dla urzędników, jak np. piętrowy parking przy Urzędzie Marszałkowskim. Zaapelował, aby po godzinach pracy urzędu udostępnić odpłatnie te parkingi mieszkańcom.

Jeden z uczestników dyskusji zwrócił uwagę na to, że płatne parkingi wcale nie muszą prowadzić do zmniejszenia liczby samochodów na drogach - rotacja zwiększa bowiem ruch. Zdaniem mieszkańca, rozwiązaniem mogłaby być - jak to się stało np. w Amsterdamie - stopniowa likwidacja miejsc parkowania.

Uczestnicy warsztatów zwracali uwagę na to, że w Trójmieście  jest za mało parkingów kubaturowych. Brakuje też parkingów rowerowych np. przy dworcach Gdańsk Główny  i Gdynia Główna. Mieszkańcy starszych osiedli, jak np. Zaspa apelowali o budowę monitorowanych parkingów rowerowych.

Poruszono też kwestię dowozu pracowników do dużych firm. Brak dogodnego połączenia komunikacją miejską sprawia, że często są oni zmuszeni do korzystania z samochodów. Padła propozycja, aby powrócono do autobusów zakładowych. Dobrym rozwiązaniem jest też wystąpienie dyrekcji firmy do ZTM-u z propozycją synchronizacji rozkładu jazdy z czasem rozpoczęcia pracy.

Transport towarów

Towary na tory! - to hasło przewodnie dyskusji o transporcie towarów. Uczestnicy warsztatów zwracali uwagę na to, że aby odciążyć ruch drogowy konieczne jest znacznie większe wykorzystanie kolei do transportu.

Osobnym problemem jest dowóz towarów spożywczych do sklepów. Tu, zdaniem mieszkańców sprawdziłoby się wprowadzenie zasady, że odbywa się on poza godzinami szczytu, w późnych godzinach wieczornych lub nawet w nocy. Podobne zasady powinny  dotyczyć ruchu ciężarówek, dowożących materiały na liczne budowy w Trójmieście.

Zwrócono też uwagę na to, że niebawem dużym problemem będzie transport związany z funkcjonowaniem gdyńskiego portu zewnętrznego. Obciąży on ruch na drogach w północnej części Gdyni oraz w powiatach puckim i wejherowskim.

Poruszono też  temat rozwijających się usług kurierskich. Uznano, że wielu przypadkach można by używać rowerów Cargo. Powinny też powstać centra rozładunku, tak aby na ostatniej prostej towary dowożone były mniejszymi autami do konkretnego punktu.

Zarządzanie mobilnością

Mieszkańcy byli zgodni co do tego, że System Roweru Metropolitalnego jest niezbędny w Trójmieście i na Pomorzu. Zwrócono uwagę na to, że rower Mevo zmienił zachowania transportowe mieszkańców.

Dużo kontrowersji wzbudził temat e-hulajnóg. Cześć uczestników warsztatów uznała je za bardzo dobry środek transportu. Inni uważali, że są niebezpieczne,  dochodzi do wielu wypadków z ich udziałem. Zwracano uwagę na to, że miasta nie uporządkowały systemu funkcjonowanie e-hulajnóg.

Uczestnicy warsztatów podkreślali, że brakuje konsultacji z mieszkańcami, dotyczących kierunków rozwoju transportu. Zwrócono uwagę na konieczność prowadzenie kampanii promocyjnych nie tylko skierowanych do uczniów, ale też dorosłych.

Jeśli chodzi o komunikację z sąsiednimi gminami, uczestnicy uważają, że należy rozwijać transport kolejowy. Transport autobusowy nie zaspokaja potrzeb komunikacyjnych wszystkich mieszkańców. Niestety, wciąż są miejscowości wykluczone komunikacyjne.

Wizja

Idealne miejsce do mieszkania? Zdaniem uczestników warsztatów, to tzw. miasto 15-minutowe, w którym mieszkańcy najważniejsze potrzeby mogliby załatwić w kwadrans, poruszając się pieszo, dobrze skomunikowane, gdzie samochód nie jest jedynym, ani pierwszym wyborem, ze sprawną siecią transportu zbiorowego, do tego zielone oraz z miejscami do rekreacji i wypoczynku.

Jedna z uczestniczek warsztatów zaapelowała o rozwój komunikacji tramwajowej i trolejbusowej, która docierałaby w głąb osiedli. - Marzy mi się też powrót tramwaju do historycznego centrum Gdańska - mówiła pani Dorota.

Były też znacznie odważniejsze propozycje, jak np. koncepcja budowy zwodzonej kładki pieszo-rowerowej łączącej północną część Gdyni z centrum miasta.

- Dziękuję Państwu za tak aktywny udział w warsztatach #MobilnaMetropolia i tak gorące dyskusje - powiedziała Karolina Orcholska, koordynatorka ds. transportu i mobilności OMGGS. - Poruszono wiele ciekawych kwestii, padło wiele propozycji rozwiązań problemów komunikacyjnych. Plan Zrównoważonej Mobilności SUMP powstaje w myśl zasady “planujemy z ludźmi i dla ludzi”, bo to mieszkańcy wiedzą najlepiej, co należałoby zmienić w ich okolicy, aby poprawić jakość życia.

Plan Zrównoważonej Mobilności dla OMGGS (SUMP)

Od 2019 r., dzięki współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki  Regionalnej, Komisją Europejską, Inicjatywą  Jaspers oraz Centrum Unijnych Projektów Transportowych, OMGGS pracuje nad Planem Zrównoważonej Mobilności dla OMGGS (SUMP). Metropolitalny dokument  będzie zawierał działania dotyczące polityki transportowej,  ruchu pieszego i rowerowego, transportu zbiorowego  i zarządzania mobilnością. Określi potrzeby transportowe i komunikacyjne mieszkańców i wskaże kierunki poprawy bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców metropolii.

Nad dokumentem pracuje zespół ekspertów, złożony z przedstawicieli Uniwersytetu Gdańskiego, Politechniki Gdańskiej, Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego, Urzędu Miasta w Gdyni, OMGGS oraz ekspertów z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego i transportu. Jego ukończenie planowane jest najpóźniej w pierwszym kwartale 2022 roku.

>>> Więcej informacji o SUMP

 • Relacja z warsztatów w powiecie puckim >> TUTAJ
 • Relacja z warsztatów w powiecie wejherowskim >> TUTAJ
 • Relacja z warsztatów w powiecie lęborskim >> TUTAJ
 • Relacja z warsztatów w powiecie kartuskim >> TUTAJ
 • Relacja z warsztatów w powiecie gdańskim >>> TUTAJ
 • Relacja z warsztatów w powiecie nowodworskim >> TUTAJ
 • Relacja z warsztatów w powiecie malborskim >> TUTAJ
 • Relacja z warsztatów w powiecie tczewski >> TUTAJ

 • GIWK