Co robimy?

System Roweru Metropolitalnego (SRM)

Koncepcja

W kwietniu 2017 roku Zarząd  Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot (OMGGS) powołał zespół projektowy ds. budowy Systemu Roweru Metropolitalnego. W jego skład wchodzili: kierownik projektu, oficerowie rowerowi z gmin uczestniczących w projekcie, a także specjaliści od prawa zamówień publicznych. Chęć przystąpienia do projektu zgłosiło 14 gmin: Gdańsk, Gdynia, Sopot, Żukowo, Reda, Pruszcz Gdański, Tczew, Sierakowice, Rumia, Somonino, Stężyca, Kartuzy, Puck i Władysławowo. Koncepcja zakładała budowę systemu opartego o flotę rowerów publicznych wraz z zapleczem technicznym i teleinformatycznym. W ramach projektu planowano zakup około 3,5 tys. rowerów IV generacji z zainstalowanym modułem GPS i elektrozamkiem. Ostateczne rozwiązania miały być wypracowane w studium koncepcyjnym i dialogu technicznym przed ogłoszeniem przetargu. Wdrożenie systemu planowano na II połowę 2018 roku. Uruchomienie roweru metropolitalnego, poza popularyzacją jednośladów, jako jednego z podstawowych środków transportu, było także ściśle powiązane z potrzebą stworzenia nowoczesnych węzłów przesiadkowych. Rower metropolitalny miał zwiększyć dostępność węzłów integracyjnych i umożliwić szybszą i bardziej komfortową przesiadkę np. na pociąg, autobus, trolejbus czy tramwaj.  Koncepcja projektu zakładała również zwiększenie mobilności podróżnych i stworzenie alternatywy wobec podróży samochodem, co miało ograniczyć negatywny wpływ na środowisko i zredukować emisję spalin i hałasu. Koncepcja zakładała uruchomienie najnowocześniejszego, a zarazem największego, pod względem obszaru działania, systemu rowerów miejskich w Polsce.

 

Zasięg terytorialny projektu prezentuje poniższa mapka:

 

 

Założenia przetargowe

Warunki przetargowe opracowywał zespół projektowy ds. budowy Systemu Roweru Metropolitalnego od kwietnia 2017 roku do marca 2018 roku. Specyfikacja przetargu została oparta na Studium koncepcyjnym przygotowanym przez EU-CONSULT Spółka z o.o. oraz na dialogu technicznym, w którym wzięło udział 10 firm obsługujących systemy w Europie i Azji. Przetarg na najnowocześniejszy i największy system roweru publicznego w Polsce został ogłoszony 19 marca 2018 roku. Zakładał budowę systemu składającego się z minimum 3866 rowerów, w tym co najmniej 10% z napędem elektrycznym. Z uwagi na ukształtowanie terenu działania roweru publicznego, na którym występuje wiele wzniesień, podjęto decyzję, aby cześć floty rowerów posiadała wspomaganie elektryczne. Wedle założeń podróż rowerem do pracy w garniturze, sukience czy na szpilkach miała się odbyć bez większego zmęczenia. W warunkach przetargowych zapisano również, że przyszły użytkownik będzie mógł wypożyczyć i zostawić rower na jednej z 660 stacji postojowych. Za dodatkową opłatą rower będzie mógł zostawić poza stacją. Wypożyczenie roweru nie zajmie użytkownikowi więcej niż 10 sekund. System będzie oparty o rowery 4 generacji, wyposażone w moduły GPS, GSM i elektrozamek. System teleinformatyczny będzie wyposażony w moduł geolokalizacji, wypożyczeń i rezerwacji. W przetargu mogły wziąć udział wyłącznie firmy, które spełniały wyśrubowane wymogi: potencjalni wykonawcy musieli wykazać m.in. średni przychód za ostatnie 3 lata obrotowe na poziomie nie mniejszym niż 3 miliony zł oraz  doświadczenie w zarządzaniu 1500 rowerami przez co najmniej rok. Koszt abonamentu miesięcznego ustalono na 10 zł. W tej cenie użytkownik otrzymać miał 90 min do wykorzystania na przejazdy każdego dnia. Wybrany wykonawca miał zbudować od podstaw system rowerów publicznych wraz z niezbędnym zapleczem technicznym i teleinformatycznym. Komisja przetargowa wyłoniła wykonawcę na podstawie 3 kryteriów: cena (60%), udział rowerów z napędem elektrycznym (35%) oraz dostarczenie dodatkowych rowerów powyżej liczby minimalnej 3866 sztuk (5%). Wybrany wykonawca otrzymał 5 miesięcy od zawarcia umowy na wdrożenie I etapu systemu obejmującego minimum 30% rowerów. Zapisy przetargowe zakładały, że całość projektu miała zostać uruchomiona do 1 marca 2019 r., umowa miała zostać podpisana na na okres 6 lat i 6 miesięcy, licząc od momentu startu całego systemu.

 

Rozstrzygnięcie przetargu

Przetarg został rozstrzygnięty 29 maja 2019 roku. Wpłynęły 3 oferty:  Irlandzkie Konsorcjum – 32,5 mln zł - 10% rowerów elektrycznych (oferta została odrzucona z powodów formalnych), NB Tricity – 40,3 mln zł (100% rowerów elektrycznych) oraz BikeU – 76,7 mln zł (100% rowerów elektrycznych). Najkorzystniejsza oferta została złożona przez NB Tricity. Umowa opiewająca na sumę 40,3 mln zł i trwająca 6,5 roku zakładała dostarczenie 4080 rowerów wspomaganych elektrycznie, 660 stacji rowerowych (ponad 4200 stojaków), aplikacji mobilnej, strony internetowej i systemu nadzoru wykonawcy oraz operowanie systemem. Umowa została podpisana 18 czerwca 2018 roku. Zgodnie z nią I etap Mevo (30% floty) miał być wdrożony do 18 listopada 2018 roku, zaś pozostałe rowery dostarczone do 1 marca 2019 roku.
 

 

Wdrożenie systemu

I etap Mevo, w skład którego wchodziły 1224 rowery oraz całe zaplecze technologiczne, został uruchomiony z opóźnieniem 26 marca 2019 roku. Poprzedziły go kilkumiesięczne testy przeprowadzone przez zespół projektowy. Sprawdzane były wszystkie funkcjonalności systemu, które miały spełnić oczekiwania użytkowników. Wykonawca przez dłuższy czas nie mógł uporać się z problemem prawidłowo działającej aplikacji do obsługi systemu oraz oprogramowaniem GPS, które  zbyt mało dokładne lokalizowało rowery. System cieszył się ogromnym zainteresowaniem wśród mieszkańców. Rowery Mevo były najczęściej wypożyczanymi rowerami miejskimi w Polsce. Każdy rower był wypożyczany średnio 12 razy każdego dnia. Dla porównania ta sama średnia w Poznaniu i Wrocławiu wynosi 5, a w Warszawie i Łodzi 6. Do końca października 2019 roku w systemie zarejestrowało się 167 tys. użytkowników, którzy wypożyczyli rowery ponad 2,3 mln razy. Mimo zapewnień operatora, spółki NB Tricity, nigdy nie udało się dostarczyć do OMGGS pozostałych rowerów.

 


Rozwiązanie umowy

28 października 2019 roku Zarząd OMGGS podjął decyzję o rozwiązaniu umowy z Operatorem. W ocenie Zarządu, popartej analizą prawną i ekonomiczną, była to jedyna szansa na uratowanie idei roweru metropolitalnego dla mieszkańców, a także ochronę środków publicznych przeznaczonych na finansowanie tego projektu. Zarząd OMGGS dawał NB Tricity sp. z o.o. wiele szans i wyznaczał liczne dodatkowe terminy, na wykonanie warunków umowy tj. dostarczenie kolejnych transz rowerów oraz zapewnienie poprawnego działania systemu. Kolejne przedłużone terminy, wskazywane i obiecywane przez NB Tricity nie zostały jednak dotrzymane. W trakcie obowiązywania umowy OMGGS zapłacił spółce wykonawcy9,76 mln zł. Po rozwiązaniu umowy OMGGS zachował: rowery, stacje postoju, aplikację, stronę internetową oraz system nadzoru.  Wartość stacji rowerowych to ok. 3,9 mln zł, rowerów - ok. 3,6 mln zł, a systemu IT - ok. 650 tys. zł. OMGGS zabezpieczył również środki z gwarancji bankowej w wysokości ponad 4 mln zł. Stowarzyszenie zabezpieczyło również dofinansowanie unijne, w wysokości ponad 17,2 mln zł, które było przeznaczone na Budowę Systemu Roweru Metropolitalnego. Całość środków została przesunięta na budowę węzłów integracyjnych na obszarze 14 gmin biorących udział w MEVO. Rowery Mevo będące własnością OMGGS zostały zabrane z ulic metropolii i zabezpieczone. Aktualnie trwa audyt całego sprzętu oraz IT. 

 

Dialog techniczny

12 listopada 2019 roku został ogłoszony dialog techniczny dotyczący ponownego uruchomienia roweru Mevo. Są to konsultacje z wykonawcami potencjalnie zainteresowanymi operowaniem i rozwojem systemem w przyszłości. Dialog techniczny nie jest osobnym trybem postępowania, w wyniku którego zostanie dokonany wybór wykonawcy. Pozwoli natomiast na opracowanie dokumentacji przetargowej, która uwzględni obecnie dostępne na rynku rozwiązania i w największym zakresie będzie odpowiadać potrzebom mieszkańców metropolii. Przedmiotem dialogu, który odbywał się od 3 do 20 grudnia było doradztwo dotyczące przede wszystkim zagadnień technicznych, prawnych, organizacyjnych, ekonomicznych i logistycznych związanych z funkcjonowaniem roweru metropolitalnego Mevo, a także zebranie informacji na temat najnowszych i najkorzystniejszych rozwiązań technologicznych. Zebrane dane posłużą do opracowania dokumentacji postępowania, które będzie miało na celu wyłonienie operatora roweru miejskiego.

 

Warsztaty dla mieszkańców

W ramach przygotowań do ogłoszenia nowego postępowania na MEVO, Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot zaprosił mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych. Pierwsze spotkanie z mieszkańcami odbyło się w grudniu 2019 r. Do konsultacji zaproszono mieszkańców i aktywistów, aby z jednej strony dokonać ewaluacji dotychczasowego działania systemu, a z drugiej strony zastanowić się jak ma on wyglądać w przyszłości. Uczestnicy warsztatów pracowali w czterech zespołach, które przez kwadrans wspólnie z moderatorami, dyskutowały w swoim gronie na zadany temat. Po 15 min następowała zmiana stolików, a po 4 rundach podsumowanie całej dyskusji. Raport z warsztatów można znaleźć tutaj. W styczniu odbyło się kolejne spotkanie, podczas którego zespół pracujący nad nowym systemem przedstawił mieszkańcom założenia nowego systemu MEVO. Zaprezentowane zostały także statystyki korzystania z rowerów MEVO w okresie marzec-październik 2019. Tutaj znajdziesz prezentację.

 

Dialog konkurencyjny

10 kwietnia 2020 r. ogłoszony został dialog konkurencyjny. Jest to formuła zamówień publicznych, która pozwala w ciągu kolejnych miesięcy określić formę realizacji projektu i jego koszt dla samorządów. Procedura dialogu konkurencyjnego jest dwuetapowa. W pierwszym etapie wykonawcy w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu składają wnioski o dopuszczenie do udziału w dialogu. Do rozmów mogą zgłosić się firmy, które wykażą m.in. doświadczenie w zarządzaniu systemami współdzielonymi oraz odpowiednimi przychodami. Do dialogu konkurencyjnego zgłosiły się trzy firmy:

 • Konsorcjum BikeU (Polska) i Freebike (Czechy),
 • Marfina (Hiszpania) wraz z firmą Geovelo (Polska) jako podwykonawcą,
 • Nextbike Polska.

Oceny wniosków dokonała komisja przetargowa złożona z przedstawicieli Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot, oficerów rowerowych Gdyni, Gdańska, Sopotu i Tczewa, specjalistów ds. zamówień publicznych i prawników. Oceniane były m.in. doświadczenie w zarządzaniu systemami współdzielonymi oraz średni przychód netto z ostatnich 3 lat (nie mniejszy niż 3 mln zł). Do dalszych rozmów zostaną zakwalifikowane firmy, które spełniają formalne warunki udziału w postępowaniu. Do dalszego postępowania zostały dopuszczone dwie firmy:

 • Konsorcjum BikeU (Polska) i Freebike (Czechy) - mający doświadczenie w elektrycznych systemach funkcjonujących w 19 europejskich miastach, mi.in. w Londynie.
 • Marfina (Hiszpania) wraz z firmą Geovelo (Polska) jako podwykonawcą. Katalońska korporacja znana głównie ze swojej marki Movienta należy ma swoje rowery m.in. w Barcelonie i Paryżu.

Komisja przetargowa złożona z przedstawicieli OMGGS, oficerów rowerowych z Gdyni, Gdańska, Sopotu i Tczewa, specjalistów ds. zamówień publicznych i prawników zdecydowała o wykluczeniu Spółki Nextbike Polska S.A. z postępowania. Powodem było nienależyte wykonanie projektu Mevo 1.0., którego Spółka była 90%-podwykonawcą (wykluczenie na podstawie art.24 ust.5 pkt 2 Pzp).

W trakcie rozmów, które ruszyły 17 czerwca komisja przetargowa razem z wykonawcami opracowywała rozwiązania najlepiej odpowiadające potrzebom oraz wymaganiom użytkowników i samorządów.

W sierpniu 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza podjęła decyzję o przywróceniu Nextbike Polska S.A. do dialogu konkurencyjnego dot. roweru Mevo. Decyzja o włączeniu Nextbike Polska S.A. do dialogu oznaczała wydłużenie procedury przetargowej o kilka tygodni. Konieczność zaproszenia trzeciej firmy oznaczała, że przeprowadzona została nowa runda rozmów z Nextbike Polska.

12 stycznia 2021 r. odbyło się spotkanie z mieszkańcami metropolii, w czasie którego zespół projektowy przedstawił założenia nowego systemu MEVO. Zaplanowano, że będzie to system mieszany, złożony z ponad 4 tys. rowerów, w tym przynajmniej tysiąca tradycyjnych. Kontrakt na obsługę systemu ma zostać zlecony na 6 lat. Ważnym elementem będzie decentralizacja ładowania baterii. Abonament ma być nie wyższy niż 30 zł. Nowe Mevo obejmie swoim zasięgiem wszystkie dotychczasowe gminy. Do projektu dołączają Kosakowo i Kolbudy.

26 stycznia 2021 r. Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot przesłał do zainteresowanych firm zaproszenie do złożenia ostatecznych ofert do 2 marca. Główne kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty to: cena (60%), ocena roweru (15%) oraz plan zarządzania systemem (10%).

W lutym 2021 r. spółka Nextbike Polska S.A. ponownie odwołała się do KIO, domagając się zmiany niektórych zapisów przetargowych. W związku z tym OMGGS został zmuszony do przesunięcia terminu składania ofert do 16 marca. Rozprawa przed KIO odbyła się 1 marca. Trwa oczekiwanie na wyrok i jego uzasadnienie. W związku z tym termin składania ofert został wydłużony do 8 kwietnia. 

Rozprawa przed KIO odbyła się 1 marca. Wyrok KIO nakazał unieważnienie zaproszenia do składania ofert i zmianę niektórych zapisów OPZ. W związku z tym, że zależy nam, żeby mieszkańcy otrzymali jak najszybciej i jak najlepszy produkt, a także ze względu na spore koszty sądowe, podjęliśmy decyzję o nieodwoływaniu się od wyroku i zapisaniu ważnych dla mieszkańców i systemu aspektów nie w kryteriach oceny ofert, jak było do tej pory, ale w warunkach zamówienia.

Na początku maja ponownie zaprosiliśmy wykonawców do składania ofert w terminie do 25 maja. Zgodnie z wyrokiem KIO z kryteriów wyboru wycofaliśmy ocenę funkcjonalno-estetyczną rowerów (która miała się odbyć przy udziale mieszkańców) oraz na etapie oceny ofert nie będziemy żądać przedstawienia dokumentacji potwierdzającej zdolność do wykonania usługi. Nie oznacza to jednak, że rezygnujemy z tych ważnych dla mieszkańców aspektów: szereg aspektów funkcjonalnych dot. rowerów zostało wprowadzonych do OPZ (np. zapisy dot. estetyki rowerów, wygody jazdy, stabilności i ergonomii, doprecyzowano zapisy dot. siły wspomagania w rowerach elektrycznych). Dokumenty potwierdzające zdolność do wykonania usługi (kwestie finansowe, harmonogram, sposób zarządzania) będą wymagane od Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę.

21 maja Nextbike Polska SA w restrukturyzacji ponownie, już po raz trzeci, odwołał się do KIO, domagając się m.in. przesunięcia terminu składania ofert o pół roku (do 21 listopada). Inni wykonawcy potwierdzili gotowość na złożenie oferty w wyznaczonym przez OMGGS terminie. 

Rozprawa przed KIO odbyła się 7 lipca. KIO uznała, że odwołanie Nextbike Polska SA w restrukturyzacji jest niezasadne ze względu na wprowadzone wcześniej zmiany w warunkach zamówienia. Termin składania ofert został przesunięty na 19 lipca, a następnie - ze względu na prośby wykonawców - na 26 lipca.

 

Oferty na wybór operatora nowego MEVO

26 lipca 2021 r. otwarte zostały oferty złożone elektronicznie w postępowaniu na wybór operatora Systemu Roweru Metropolitalnego.

Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot na realizację zamówienia podstawowego zabezpieczył kwotę 107 487 162,00 zł zł brutto. We wskazanej kwocie nie wliczone zostały przychody z abonamentów, sprzedaży powierzchni reklamowej oraz odliczeń podatku VAT.

W trwającym od kwietnia 2020 r. dialogu konkurencyjnym dot. nowego Mevo brały udział trzy firmy. Swoje propozycje zgłosiło dwóch wykonawców: Konsorcjum BikeU i Freebike oraz City Bike Global SA.

Złożone oferty zostaną poddane ocenie komisji przetargowej. Oferty będą dokładnie sprawdzone pod względem formalnym, aby nie było żadnych wątpliwości, co do ostatecznego wyniku przetargu. Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona najwyżej w ramach przewidzianych kryteriów oceny, zobowiązany zostanie m.in. do przedstawienia dwóch rowerów ze wspomaganiem elektrycznym i dwóch rowerów tradycyjnych. Zamawiający dokona badania zgodności rowerów z warunkami Opisu Przedmiotu Zamówienia (OPZ) w oparciu o opinię niezależnego biegłego rzeczoznawcy. Umowa zostanie zawarta w przypadku spełnienia wymogów określonych w dokumentacji postępowania przez wykonawcę najkorzystniejszego.

Komisja przetargowa wyłoni Wykonawcę na podstawie 2 głównych kryteriów:

 1. Cena 60 %
 2. Koncepcja funkcjonowania SRM 40%


W skład koncepcji funkcjonowania wchodzą:

 • zwiększona bazowa liczba rowerów elektrycznych,
 • liczba dodatkowych punktów ładowania,
 • liczba dodatkowych stacji obsługiwanych wyłącznie przez rowery cargo,
 • odsetek pojazdów zeroemisyjnych, przeznaczonych do obsługi systemu w zakresie relokacji i przewozu rowerów do serwisu
 • liczba dodatkowych punktów serwisowania.

Wszystkie dokumenty dotyczące postępowania na Mevo publikowane są na bieżąco na naszej stronie w zakładce Ogłoszenia.

 

Rozstrzygnięcie postepowania na nowe Mevo

24 grudnia 2021 r. OMGGS wybrał najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu na nowe Mevo, Wybranym wykonawcą została hiszpańska firma City Bike Global SA w partnerstwie z włoskim producentem rowerów Vaimoo.

Hiszpańska spółka, dawny oddział grupy Moventia (Marfina), założonej w 1923 r. i specjalizującej się w obsłudze usług komunikacji miejskiej; zarządza ponad 30 tysiącami rowerów w Finlandii (Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere), Szwecji (Sztokholm - uruchomienie w marcu 2022 r., 5100 rowerów elektrycznych), Francji (Clermont-Ferrand) i Peru (Lima), a obecnie uczestniczy w publicznych przetargach rowerowych m.in. na Śląsku, w Marsylii (Francja), Cote Basque (Francja), Oulu i Surco oraz Surquillo (Peru).

Nowe Mevo ma być systemem mieszanym z 4099 rowerami (1000 rowerów tradycyjnych i 3099 z napędem elektrycznym). Infrastruktura oraz rowery będące w posiadaniu OMGGS zostaną wykorzystane w nowym systemie. System będzie składał się z 717 stacji (wcześniej 660). Nowe stacje pojawią się w Kartuzach, Żukowie, Sierakowicach, Pruszczu Gdańskim, Władysławowie, a także w dwóch nowych gminach, które dołączają do projektu - w Kosakowie i Kolbudach.

System ładowania baterii będzie zdecentralizowany. Punkty ładowania powstaną w każdej gminie. Przyszły operator zapewni 51 takich punktów. Bateria pozwoli na pokonanie 100 km przy jej pełnym naładowaniu. Nowością będzie możliwość wypożyczenia i jazdy na rowerze elektrycznym z rozładowaną baterią (stawki będą liczone jak za rower tradycyjny, przy czym rower będzie widoczny dla systemu jako ten przeznaczony do wymiany lub ładowania - co oznacza, że OMGGS nie będzie ponosił kosztów jego obsługi). Do obsługi systemu wykonawca będzie wykorzystywał wyłącznie pojazdy zeroemisyjne lub rowery cargo. Wykonawca będzie również zobowiązany do regularnej dezynfekcji rowerów, jeżeli będzie tego wymagać sytuacja pandemiczna.

Sposób używania systemu się nie zmieni. Rowery IV generacji będzie można wypożyczać za pomocą aplikacji mobilnej (skanowanie kodu QR), urządzeń wyposażonych w technologię NFC lub kart zbliżeniowych, a także przez centrum kontaktu. Bez zmian pozostanie również system zwrotu rowerów. Będzie można zwracać je, tak jak wcześniej, także poza stacjami. Każdy użytkownik będzie mógł zarezerwować rower na maksymalnie 10 minut. W trakcie wypożyczenia roweru, użytkownik będzie mógł skorzystać z opcji postoju. Rowery będą posiadać m.in. 7-biegową przekładnię (tradycyjne) lub 3-biegową (rowery ze wspomaganiem elektrycznym) ze zintegrowanym hamulcem, opony z wkładką antyprzebiciową, a także koszyk o pojemności min. 10 litrów zabezpieczający mały bagaż z 5 stron.

Do dyspozycji użytkowników będą 2 rodzaje abonamentów: abonament miesięczny za 29,99 zł oraz roczny za 259 zł. W ramach obu abonamentów będzie można każdego dnia skorzystać ze 120 min jazdy na rowerze tradycyjnym lub 60 min na rowerze elektrycznym. Po wyczerpaniu minut z abonamentu, każda minuta na rowerze elektrycznym będzie kosztować 0,2 zł, na tradycyjnym 0,1 zł. Jeżeli użytkownik nie zdecyduje się na zakup abonamentu - będzie mógł wypożyczyć rower w taryfie minutowej (0,15 zł za minutę jazdy na rowerze tradycyjnym i 0,30 zł za minutę na rowerze elektrycznym), a także w taryfie na 48 h za 59 zł (do wykorzystania dziennie 480 min. jazdy na rowerze tradycyjnym i 240 min. na rowerze elektrycznym). W ramach jednego konta będzie można wypożyczyć jeden rower. Nowe Mevo będzie działało w sezonie 9+3 – przez 9 miesięcy 100% floty, od grudnia do końca lutego 50% floty.

3 stycznia 2022 r. Nextbike Polska SA w restrukturyzacji złożył odwołałanie do Krajowej Izby Odwoławczej na rostrzygnięcie postępowania na nowe Mevo. To już czwarte odwołanie do KIO spółki powiązanej z poprzednim operatorem Mevo. Nextbike Polska SA w restrukturyzacji brał udział w postępowaniu na nowe Mevo, ale ostatecznie nie złożył oferty. 21 stycznia 2022 r. KIO w całości odrzuciło odwołanie Nextbike Polska SA w restrukturyzacji dając zielone światło na podpisanie umowy z nowym operatorem.

 

Podpisanie umowy na nowe Mevo 

8 lutego 2022 r. została podpisana umowa na Mevo 2.0. Przez 6 lat operatorem systemu roweru metropolitalnego będzie hiszpańska spółka City Bike Global S.A. Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot dołącza do największych europejskich metropolii - Sztokholmu, Kopenhagi i Rotterdamu - w których flotą rowerów publicznych zarządza katalońska firma. Rowery na ulicach 16 gmin metropolii pojawią się najpóźniej w czerwcu 2023 r.
 

 • GIWK