Co robimy?

System Roweru Metropolitalnego (SRM)

Koncepcja

W kwietniu 2017 roku Zarząd  Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot (OMGGS) powołał zespół projektowy ds. budowy Systemu Roweru Metropolitalnego. W jego skład wchodzili: kierownik projektu, oficerowie rowerowi z gmin uczestniczących w projekcie, a także specjaliści od prawa zamówień publicznych. Chęć przystąpienia do projektu zgłosiło 14 gmin: Gdańsk, Gdynia, Sopot, Żukowo, Reda, Pruszcz Gdański, Tczew, Sierakowice, Rumia, Somonino, Stężyca, Kartuzy, Puck i Władysławowo. Koncepcja zakładała budowę systemu opartego o flotę rowerów publicznych wraz z zapleczem technicznym i teleinformatycznym. W ramach projektu planowano zakup około 3,5 tys. rowerów IV generacji z zainstalowanym modułem GPS i elektrozamkiem. Ostateczne rozwiązania miały być wypracowane w studium koncepcyjnym i dialogu technicznym przed ogłoszeniem przetargu. Wdrożenie systemu planowano na II połowę 2018 roku. Uruchomienie roweru metropolitalnego, poza popularyzacją jednośladów, jako jednego z podstawowych środków transportu, było także ściśle powiązane z potrzebą stworzenia nowoczesnych węzłów przesiadkowych. Rower metropolitalny miał zwiększyć dostępność węzłów integracyjnych i umożliwić szybszą i bardziej komfortową przesiadkę np. na pociąg, autobus, trolejbus czy tramwaj.  Koncepcja projektu zakładała również zwiększenie mobilności podróżnych i stworzenie alternatywy wobec podróży samochodem, co miało ograniczyć negatywny wpływ na środowisko i zredukować emisję spalin i hałasu. Koncepcja zakładała uruchomienie najnowocześniejszego, a zarazem największego, pod względem obszaru działania, systemu rowerów miejskich w Polsce.

 

Zasięg terytorialny projektu prezentuje poniższa mapka:

 

 

Założenia przetargowe

Warunki przetargowe opracowywał zespół projektowy ds. budowy Systemu Roweru Metropolitalnego od kwietnia 2017 roku do marca 2018 roku. Specyfikacja przetargu została oparta na Studium koncepcyjnym przygotowanym przez EU-CONSULT Spółka z o.o. oraz na dialogu technicznym, w którym wzięło udział 10 firm obsługujących systemy w Europie i Azji. Przetarg na najnowocześniejszy i największy system roweru publicznego w Polsce został ogłoszony 19 marca 2018 roku. Zakładał budowę systemu składającego się z minimum 3866 rowerów, w tym co najmniej 10% z napędem elektrycznym. Z uwagi na ukształtowanie terenu działania roweru publicznego, na którym występuje wiele wzniesień, podjęto decyzję, aby cześć floty rowerów posiadała wspomaganie elektryczne. Wedle założeń podróż rowerem do pracy w garniturze, sukience czy na szpilkach miała się odbyć bez większego zmęczenia. W warunkach przetargowych zapisano również, że przyszły użytkownik będzie mógł wypożyczyć i zostawić rower na jednej z 660 stacji postojowych. Za dodatkową opłatą rower będzie mógł zostawić poza stacją. Wypożyczenie roweru nie zajmie użytkownikowi więcej niż 10 sekund. System będzie oparty o rowery 4 generacji, wyposażone w moduły GPS, GSM i elektrozamek. System teleinformatyczny będzie wyposażony w moduł geolokalizacji, wypożyczeń i rezerwacji. W przetargu mogły wziąć udział wyłącznie firmy, które spełniały wyśrubowane wymogi: potencjalni wykonawcy musieli wykazać m.in. średni przychód za ostatnie 3 lata obrotowe na poziomie nie mniejszym niż 3 miliony zł oraz  doświadczenie w zarządzaniu 1500 rowerami przez co najmniej rok. Koszt abonamentu miesięcznego ustalono na 10 zł. W tej cenie użytkownik otrzymać miał 90 min do wykorzystania na przejazdy każdego dnia. Wybrany wykonawca miał zbudować od podstaw system rowerów publicznych wraz z niezbędnym zapleczem technicznym i teleinformatycznym. Komisja przetargowa wyłoniła wykonawcę na podstawie 3 kryteriów: cena (60%), udział rowerów z napędem elektrycznym (35%) oraz dostarczenie dodatkowych rowerów powyżej liczby minimalnej 3866 sztuk (5%). Wybrany wykonawca otrzymał 5 miesięcy od zawarcia umowy na wdrożenie I etapu systemu obejmującego minimum 30% rowerów. Zapisy przetargowe zakładały, że całość projektu miała zostać uruchomiona do 1 marca 2019 r., umowa miała zostać podpisana na na okres 6 lat i 6 miesięcy, licząc od momentu startu całego systemu.

 

Rozstrzygnięcie przetargu

Przetarg został rozstrzygnięty 29 maja 2019 roku. Wpłynęły 3 oferty:  Irlandzkie Konsorcjum – 32,5 mln zł - 10% rowerów elektrycznych (oferta została odrzucona z powodów formalnych), NB Tricity – 40,3 mln zł (100% rowerów elektrycznych) oraz BikeU – 76,7 mln zł (100% rowerów elektrycznych). Najkorzystniejsza oferta została złożona przez NB Tricity. Umowa opiewająca na sumę 40,3 mln zł i trwająca 6,5 roku zakładała dostarczenie 4080 rowerów wspomaganych elektrycznie, 660 stacji rowerowych (ponad 4200 stojaków), aplikacji mobilnej, strony internetowej i systemu nadzoru wykonawcy oraz operowanie systemem. Umowa została podpisana 18 czerwca 2018 roku. Zgodnie z nią I etap Mevo (30% floty) miał być wdrożony do 18 listopada 2018 roku, zaś pozostałe rowery dostarczone do 1 marca 2019 roku.
 

 

Wdrożenie systemu

I etap Mevo, w skład którego wchodziły 1224 rowery oraz całe zaplecze technologiczne, został uruchomiony z opóźnieniem 26 marca 2019 roku. Poprzedziły go kilkumiesięczne testy przeprowadzone przez zespół projektowy. Sprawdzane były wszystkie funkcjonalności systemu, które miały spełnić oczekiwania użytkowników. Wykonawca przez dłuższy czas nie mógł uporać się z problemem prawidłowo działającej aplikacji do obsługi systemu oraz oprogramowaniem GPS, które  zbyt mało dokładne lokalizowało rowery. System cieszył się ogromnym zainteresowaniem wśród mieszkańców. Rowery Mevo były najczęściej wypożyczanymi rowerami miejskimi w Polsce. Każdy rower był wypożyczany średnio 12 razy każdego dnia. Dla porównania ta sama średnia w Poznaniu i Wrocławiu wynosi 5, a w Warszawie i Łodzi 6. Do końca października 2019 roku w systemie zarejestrowało się 167 tys. użytkowników, którzy wypożyczyli rowery ponad 2,3 mln razy. Mimo zapewnień operatora, spółki NB Tricity, nigdy nie udało się dostarczyć do OMGGS pozostałych rowerów.

 


Rozwiązanie umowy

28 października 2019 roku Zarząd OMGGS podjął decyzję o rozwiązaniu umowy z Operatorem. W ocenie Zarządu, popartej analizą prawną i ekonomiczną, była to jedyna szansa na uratowanie idei roweru metropolitalnego dla mieszkańców, a także ochronę środków publicznych przeznaczonych na finansowanie tego projektu. Zarząd OMGGS dawał NB Tricity sp. z o.o. wiele szans i wyznaczał liczne dodatkowe terminy, na wykonanie warunków umowy tj. dostarczenie kolejnych transz rowerów oraz zapewnienie poprawnego działania systemu. Kolejne przedłużone terminy, wskazywane i obiecywane przez NB Tricity nie zostały jednak dotrzymane. W trakcie obowiązywania umowy OMGGS zapłacił spółce wykonawcy9,76 mln zł. Po rozwiązaniu umowy OMGGS zachował: rowery, stacje postoju, aplikację, stronę internetową oraz system nadzoru.  Wartość stacji rowerowych to ok. 3,9 mln zł, rowerów - ok. 3,6 mln zł, a systemu IT - ok. 650 tys. zł. OMGGS zabezpieczył również środki z gwarancji bankowej w wysokości ponad 4 mln zł. Stowarzyszenie zabezpieczyło również dofinansowanie unijne, w wysokości ponad 17,2 mln zł, które było przeznaczone na Budowę Systemu Roweru Metropolitalnego. Całość środków została przesunięta na budowę węzłów integracyjnych na obszarze 14 gmin biorących udział w MEVO. Rowery Mevo będące własnością OMGGS zostały zabrane z ulic metropolii i zabezpieczone. Aktualnie trwa audyt całego sprzętu oraz IT. 

 

Dialog techniczny

12 listopada 2019 roku został ogłoszony dialog techniczny dotyczący ponownego uruchomienia roweru Mevo. Są to konsultacje z wykonawcami potencjalnie zainteresowanymi operowaniem i rozwojem systemem w przyszłości. Dialog techniczny nie jest osobnym trybem postępowania, w wyniku którego zostanie dokonany wybór wykonawcy. Pozwoli natomiast na opracowanie dokumentacji przetargowej, która uwzględni obecnie dostępne na rynku rozwiązania i w największym zakresie będzie odpowiadać potrzebom mieszkańców metropolii. Przedmiotem dialogu, który odbywał się od 3 do 20 grudnia było doradztwo dotyczące przede wszystkim zagadnień technicznych, prawnych, organizacyjnych, ekonomicznych i logistycznych związanych z funkcjonowaniem roweru metropolitalnego Mevo, a także zebranie informacji na temat najnowszych i najkorzystniejszych rozwiązań technologicznych. Zebrane dane posłużą do opracowania dokumentacji postępowania, które będzie miało na celu wyłonienie operatora roweru miejskiego.

 

Warsztaty dla mieszkańców

W ramach przygotowań do ogłoszenia nowego postępowania na MEVO, Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot zaprosił mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych. Pierwsze spotkanie z mieszkańcami odbyło się w grudniu 2019 r. Do konsultacji zaproszono mieszkańców i aktywistów, aby z jednej strony dokonać ewaluacji dotychczasowego działania systemu, a z drugiej strony zastanowić się jak ma on wyglądać w przyszłości. Uczestnicy warsztatów pracowali w czterech zespołach, które przez kwadrans wspólnie z moderatorami, dyskutowały w swoim gronie na zadany temat. Po 15 min następowała zmiana stolików, a po 4 rundach podsumowanie całej dyskusji. Raport z warsztatów można znaleźć tutaj. W styczniu odbyło się kolejne spotkanie, podczas którego zespół pracujący nad nowym systemem przedstawił mieszkańcom założenia nowego systemu MEVO. Zaprezentowane zostały także statystyki korzystania z rowerów MEVO w okresie marzec-październik 2019. Tutaj znajdziesz prezentację.

 

Dialog konkurencyjny

10 kwietnia 2020 r. ogłoszony został dialog konkurencyjny. Jest to formuła zamówień publicznych, która pozwoli w ciągu kolejnych miesięcy określić formę realizacji projektu i jego koszt dla samorządów. Procedura dialogu konkurencyjnego jest dwuetapowa. W pierwszym etapie wykonawcy w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu składają wnioski o dopuszczenie do udziału w dialogu. Do rozmów mogą zgłosić się firmy, które wykażą m.in. doświadczenie w zarządzaniu systemami współdzielonymi oraz odpowiednimi przychodami. Do dialogu konkurencyjnego zgłosiły się trzy firmy:

  • Konsorcjum BikeU (Polska) i Freebike (Czechy),
  • Marfina (Hiszpania) wraz z firmą Geovelo (Polska) jako podwykonawcą,
  • Nextbike Polska.

Oceny wniosków dokonała komisja przetargowa złożona z przedstawicieli Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot, oficerów rowerowych Gdyni, Gdańska, Sopotu i Tczewa, specjalistów ds. zamówień publicznych i prawników. Oceniane były m.in. doświadczenie w zarządzaniu systemami współdzielonymi oraz średni przychód netto z ostatnich 3 lat (nie mniejszy niż 3 mln zł). Do dalszych rozmów zostaną zakwalifikowane firmy, które spełniają formalne warunki udziału w postępowaniu. Do dalszego postępowania zostały dopuszczone dwie firmy:

  • Konsorcjum BikeU (Polska) i Freebike (Czechy) - mający doświadczenie w elektrycznych systemach funkcjonujących w 19 europejskich miastach, mi.in. w Londynie.
  • Marfina (Hiszpania) wraz z firmą Geovelo (Polska) jako podwykonawcą. Katalońska korporacja znana głównie ze swojej marki Movienta należy ma swoje rowery m.in. w Barcelonie i Paryżu.

Komisja przetargowa złożona z przedstawicieli OMGGS, oficerów rowerowych z Gdyni, Gdańska, Sopotu i Tczewa, specjalistów ds. zamówień publicznych i prawników zdecydowała o wykluczeniu Spółki Nextbike Polska S.A. z postępowania. Powodem było nienależyte wykonanie projektu Mevo 1.0., którego Spółka była 90%-podwykonawcą (wykluczenie na podstawie art.24 ust.5 pkt 2 Pzp).

W trakcie rozmów, które ruszyły 17 czerwca komisja przetargowa razem z wykonawcami opracowuje rozwiązania najlepiej odpowiadające potrzebom oraz wymaganiom użytkowników i samorządów.

W sierpniu 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza podjęła decyzję o przywróceniu Nextbike Polska S.A. do dialogu konkurencyjnego dot. roweru Mevo. Decyzja o włączeniu Nextbike Polska S.A. do dialogu oznaczało wydłużenie procedury przetargowej o kilka tygodni. Konieczność zaproszenia trzeciej firmy oznaczała, że przeprowadzona została nowa runda rozmów z Nextbike Polska.

12 stycznia 2021 r. odbyło się spotkanie z mieszkańcami metropolii, w czasie którego zespół projektowy przedstawił założenia nowego systemu MEVO. Zaplanowano, że będzie to system mieszany, złożony z ponad 4 tys. rowerów, w tym przynajmniej tysiąca tradycyjnych. Kontrakt na obsługę systemu ma zostać zlecony na 6 lat. Ważnym elementem będzie decentralizacja ładowania baterii. Abonament ma być nie wyższy niż 30 zł. Nowe Mevo obejmie swoim zasięgiem wszystkie dotychczasowe gminy. Do projektu dołączają Kosakowo i Kolbudy.

26 stycznia 2021 r. Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot przesłał do zainteresowanych firm zaproszenie do złożenia ostatecznych ofert. Mają na to czas do 2 marca. Głównymi kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty będą cena (60%), ocena roweru (15%) oraz plan zarządzania systemem (10%).

W lutym 2021 r. spółka Nextbike Polska S.A. ponownie odwołała się do KIO, domagając się zmiany niektórych zapisów przetargowych. W związku z tym OMGGS został zmuszony do przesunięcia terminu składania ofert do 16 marca. Rozprawa przed KIO odbyła się 1 marca. Trwa oczekiwanie na wyrok i jego uzasadnienie. W związku z tym termin składania ofert został wydłużony do 8 kwietnia. 

 

Dwa postępowania sądowe przeciwko Nextbike Polska

Po rozwiązaniu umowy na kontach użytkowników pozostały niezwrócone środki z abonamentów. Zarówno przedstawiciele NB Tricity, jak i Nextbike Polska, zapewniali, że niewykorzystane środki zostaną zwrócone użytkownikom. W wielu przypadkach tak się jednak nie stało. OMGGS kilkakrotnie wzywał operatora do zwrotu nadpłaconych środków. OMGGS przygotowywał się również do wytoczenia pozwu zbiorowego w imieniu mieszkańców, ale w marcu ubiegłego roku Sąd odmówił ogłoszenia upadłości NB Tricity, potwierdzając, że Spółka nie posiada żadnych środków. Wobec tego OMGGS wszczął dwa postępowania sądowe - nie tylko wobec NB Tricity ale również jej spółki-matki - Nextbike Polska. Z jednej strony prokuratura pracuje nad zgłoszeniem o możliwości popełnienia przestępstwa, z drugiej toczy się postępowanie cywilne.

Spółka NB Tricity ma zobowiązania również wobec OMGGS. Po wypowiedzeniu umowy, łączna wysokość kar wynosiła 8 054 581,20 zł, czyli 20% wartości umowy. Jak dotąd tylko połowa tej kwoty, pochodząca z gwarancji bankowej, trafiła na konto OMGGS.

  • GIWK