Ogłoszenia

Ogłoszenia

Dialog konkurencyjny OMGGS/DK/01/2020 pn.„URUCHOMIENIE, ZARZĄDZANIE I EKSPLOATACJA SYSTEMU ROWERU METROPOLITALNEGO”

Przedmiotem Zamówienia jest usługa uruchomienia i zarządzania bezobsługowym Systemu Roweru Metropolitalnego (SRM) działającego pod nazwą MEVO na terenie 14 gmin z możliwością rozszerzenia obszaru o kolejne gminy.  Zamówienie realizowane będzie poprzez  zapewnienie dodatkowej oraz dostosowanie, będącej własnością Zamawiającego infrastruktury MEVO tj: floty rowerów, stacji postoju rowerów wraz ze stojakami rowerowymi i Totemami Informacyjnymi, zaprojektowanie, wykonanie, uruchomienie i zapewnienie funkcjonowania Systemu Informatycznego służącego do obsługi wypożyczeń, systemu do nadzoru i raportowania systemu MEVO, Strony Internetowej oraz Aplikacji na urządzenia mobilne służących do obsługi i korzystania z Systemu Roweru Metropolitalnego.

Na dalszym etapie zapewnieniu usługi polegająca na uruchomieniu, zarządzaniu i kompleksowej eksploatacji Systemu Roweru Metropolitalnego, w taki sposób, aby każda osoba mogła zarejestrować się w systemie, i korzystać z niego tj. wypożyczyć rower według taryfy ustalonej w limitach podanych przez Zamawiającego.

 

DO POBRANIA:

Ogłoszenie o zamówieniu

Regulamin prowadzenia dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań Zamawiającego

Instrukcja dla Wykonawców

Projekt umowy

Identyfikator postępowania

Espd_request_jdz

Klucz publiczny-Wniosek

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

Regulamin prowadzenia dialogu konkurencyjnego

Odpowiedzi na pytania Wykonawców cz.2

Unieważnienie wykluczenia

Zaproszenie do składania ofert 26.01.2021 r.

Formularz cenowy - załącznik nr 1 do formularza oferty

Załączniki 3-5 do SIWZ - oświadczenia Wykonawcy

Załącznik nr 6 do SIWZ-OPZ

Załącznik 4.1 do OPZ (zip 260 MB)

Wzór umowy

SIWZ

8.02.2021 r.

Odwołanie Nextbike Polska S.A.

Odwołanie - Wezwanie do przystąpienia

12.01.2021 r.

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

Załącznik nr 1 Analiza modelu funkcjonowania MEVO

Załącznik nr 2 Analiza możliwości technicznych - ENERGA

Załącznik nr 3 Analiza rynkowych uwarunkowań MEVO 2.0. cz. 1

Załącznik nr 3 Analiza rynkowych uwarunkowań MEVO 2.0. cz. 2

Załącznik nr 3 Analiza rynkowych uwarunkowań MEVO 2.0. cz. 3

24.02.2021 r. 

Zmiana terminu składania ofert

1.03.2021 r.

Pismo ws. zmiany treści SIWZ

SIWZ - 1.03.2021 r.

10.03.2021 r.

Zmiana terminu składania ofert

26.03.2021 r.

Unieważnienie zaproszenia do składania ofert

11.05.2021 r.

Zaproszenie do złożenia oferty

SIWZ

Formularz cenowy

Załącznik nr 3-5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załączniki do OPZ

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5 (261 MB)

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

20.05.2021

Odpowiedź na pytanie Wykonawcy

24.05.2021

Odwołanie Nextbike Polska S.A.

Odwołanie - wezwanie do przystąpienia

31.05.2021

Zmiana terminu składania ofert

8.06.2021 

Zmiana terminu składania ofert

18.06.2021

Pismo w sprawie zmiany treści SIWZ 

OPZ

Wzór umowy

SIWZ

Formularz cenowy

21.06.2021

Aktualne zaproszenie do składania ofert

25.06.2021

Pytania/odpowiedzi dla wykonawców

Umowa

OPZ

SIWZ

29.06.2021 

Zmiana terminu składania ofert

1.07.2021

Zmiana terminu składania ofert

5.07.2021

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Wzór umowy

15.07.2021

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

21.07.2021 

Pismo do Wykonawców-zmiana treści SIWZ

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Wzór umowy

26.07.2021 r. 

Na sfinansowanie zamówienia podstawowego Zamawiający – Stowarzyszenie Obszar Metropolitalny Gdańsk – Gdynia – Sopot - zabezpieczył kwotę:

107 487 162,00 zł /słownie: sto siedem milionów czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy sto sześćdziesiąt dwa złote brutto/.

Informacja z otwarcia ofert w dialogu konkurencyjnym na wybór operatora Systemu Roweru Metropolitalnego

24.12.2021 r. 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

  • GIWK