Co robimy?

Publikacje

 

1. Jak zaplanowaliśmy nasze gminy?

2. Koncepcja rozwoju układu komunikacyjnego metropolii gdańskiej.

3. Standaryzacja zapisu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin położonych w Gdańskim Obszarze Metropolitalnym

4. Synteza SUiKZP 58 gmin obszaru metropolitalnego

5. Jakość, dostępność i efektywność usług publicznych w opinii mieszkańców Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego

6. Badanie satysfakcji klientów urzędów na obszarze Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego

7. Raport podsumowujący projekt Platforma Praktyk - jakość, dostępność i efektywność usług publicznych na obszarze Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego

8. Smart Metropolia. Metropolia solidarności /publikacja tylko w druku/

9. Smart Metropolia. Inteligentne wymiary rozwoju metropolii. Przykłady. Doświadczenia. Plany /publikacja tylko w druku/

10. Opracowanie Strategii Rozwoju Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego do 2030 roku. Diagnoza sektorowa: Przedsiębiorczość, innowacyjność, B+R

11. Opracowanie Strategii Rozwoju Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego do 2030 roku. Diagnoza sektorowa: Demograficzno-osadnicze uwarunkowania rozwoju OM i migracje

12. Opracowanie Strategii Rozwoju Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego do 2030 roku. Diagnoza sektorowa: Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko przyrodnicze

13. Opracowanie Strategii Rozwoju Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego do 2030 roku. Diagnoza sektorowa: Internacjonalizacja Obszaru Metropolitalnego

14. Opracowanie Strategii Rozwoju Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego do 2030 roku. Diagnoza sektorowa: Rola małych miast i obszarów wiejskich w rozwoju obszaru metropolitalnego

15. Opracowanie Strategii Rozwoju Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego do 2030 roku. Diagnoza sektorowa: Diagnoza ogólna stanu rozwoju obszaru metropolitalnego

16. Opracowanie Strategii Rozwoju Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego do 2030 roku. Diagnoza sektorowa: Rozwój gospodarczy

17. Opracowanie Strategii Rozwoju Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego do 2030 roku. Diagnoza sektorowa: Infrastruktura transportowa

18. Opracowanie Strategii Rozwoju Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego do 2030 roku. Diagnoza sektorowa: Zarządzanie Obszarem Metropolitalnym

19. Opracowanie Strategii Rozwoju Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego do 2030 roku. Diagnoza sektorowa: Rozwój zasobów ludzkich

20. Opracowanie Strategii Rozwoju Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego do 2030 roku. Diagnoza sektorowa: Włączenie i rozwój kapitału społecznego

21. Ocena efektywności energetycznej i finansowej kierunków rozwoju systemów ciepłowniczych

22. Analiza dotychczasowych działań wizerunkowych i komunikacyjnych wybranych jednostek samorządu terytorialnego oraz instytucji działających na terenie Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego

23. Ocena opcji nazwy dla metropolii obejmującej Gdańsk, Gdynię i Sopot

24. Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot w sieci europejskich metropolii

25. Raport z badań ankietowych dotyczących zachowań transportowych mieszkańców Obszaru Metropolitalnego

26. Raport z badania w zakresie skali i charakteru problemu zagrożenia ubóstwem i wykluczeniem społecznym

27. Strategia Transportu i Mobilności Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot do roku 2030

28. Raport syntetyczny z badań ankietowych dotyczących zachowań transportowych mieszkańców Obszaru Metropolitalnego

29. Diagnoza systemu transportowego w Obszarze Metropolitalnym

30. Program Rozwoju Transportu Obszaru Metropolitalnego w perspektywie finansowej 2014 – 2020

31. Model podróży dla Obszaru Metropolitalnego

32. Analizy możliwości rozwoju systemu transportowego Obszaru Metropolitalnego

33. Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko Strategii Transportu i Mobilności Obszaru Metropolitalnego do roku 2030

34. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego

35. Program Gospodarki Niskoemisyjnej dla Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot

36. Dostępność terenów inwestycyjnych oraz możliwości rozwoju mieszkalnictwa w Obszarze Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot

37. Modele prowadzenia konsultacji publicznych (społecznych) w ramach Stowarzyszenia Gdański Obszar Metropolitalny /publikacja tylko w druku/

38. Potencjał naukowy i innowacyjny Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot

39. Instytucje otoczenia biznesu w Obszarze Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot

40. Instytucjonalne formy współdziałania jednostek samorządu terytorialnego na obszarach metropolitalnych

41. Eksperyza dotycząca instytucjonalnych modeli funkcjonowania transportu publicznego na obszarze metropolitalnym w świetle zapisów ustawy z dnia 9 października 2015 o związkach metropolitalnych

42. Wspólne standardy wizualne i funkcjonalne w zakresie zagospodarowania przestrzeni publicznej budowanych i modernizowanych węzłów integracyjnych na Obszarze Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot

43. Uszczegółowienie techniczne do Opracowania pn. „Wspólne standardy wizualne i funkcjonalne w zakresie zagospodarowania przestrzeni publicznej budowanych i modernizowanych węzłów integracyjnych na Obszarze Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot"

44. Smart Metropolia. Przestrzenie relacji. Wdrażanie Agendy Miejskiej Unii Europejskiej

45. Ustawa o rewitalizacji. Komentarz TOM I

46. Strategia Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot do roku 2030 (wersja ekspercka)

47. Strategia Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot do roku 2030

48. Diagnozy Polityki Rowerowej opartej na metodologię BAYPAD na terenie 14 gmin przystępujących do realizacji projektu „Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego OMG-G-S"

49. Wytyczne i rekomendacje w zakresie standardów budowy infrastruktury rowerowej dla samorządów i zarządców dróg

50. Plan zagospodarowania przestrzennego Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot 2030

51. Broszura Metropolia korzyści

52. Metody współpracy na obszarze metropolitalnym w kontekście Strategii Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot do roku 2030

53. Ekspertyza dotycząca zmiany przychodów z biletów komunikacji publicznej w rezultacie ujednolicenia uprawnień do przejazdów (IMS)

54. Wytyczne i rekomendacje w zakresie standardów budowy infrastruktury rowerowej

55. Planer Kulturalny. Podsumowanie procesu projektowego

56. Stan sektora kultury i jego odmrażanie

57. Odmrażanie sektora kultury w okresie post pandemicznym spowodowanym Covid-19

58. Integracja imigrantów i imigrantek przewodnik pomorski

59. Sprawozdanie z działalności OMGGS 2019

60. Sprawozdanie z działalności OMGGS 2020

61. Projekt LiquidEnergy - newsletter nr 2

62. Raport: Badanie preferencji użytkowników Systemu Roweru Metropolitalnego MEVO

63. Raport: Zachowania transportowe mieszkańców OMGGS

64. Standard minimum na rzecz osób z niepełnosprawnościami i otoczenia 

65. Raport: Zawsze po drodze - W przyszłość transportem publicznym

66. Analiza badania ankietowego dot. sytuacji i potrzeb szkół w obszarze edukacji i integracji uczniów i uczennic z doświadczeniem migracyjnym

67. Warsztaty #MobilnaMetropolia - relacja ze spotkań w powiatach OMGGS

68. Badanie potrzeb publiczności lokalnych domów kultury 

69. Warsztaty #MobilnaMetropolia - RAPORT

70. Sytuacja społeczno-gospodarcza OMGGS w latach 2014-2019 - publikacja Urzędu Statystycznego w Gdańsku

71. Raport Instytutu Metropolitalnego w sprawie oceny ustawodawstwa metropolitalnego Rzeczypospolitej Polskiej sporządzony z okazji 4. rocznicy utworzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz 10. rocznicy istnienia OMGGS.

72. Diagnoza adaptacji i mitygacji do zmian klimatu Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot

73. Plan adaptacji jako załącznik do Diagnozy adaptacji i mitygacji do zmian klimatu Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot

74. Strategic Instruments for Sustainable and Entrepreneurial Capacity Building

75. Towards Economic Transformation by Smart Specialisation Strategies

76. Sprawozdanie z działalności OMGGS 2021

77. Projekt Liquid Energy - newsletter nr 5

78. Metropolitalne Standardy Krajobrazowe

79. Ocena realizacji celów Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Obszarze Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot

80. Ocena realizacji celów Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Obszarze Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot (wersja zgodna z zasadami dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami)

81. Raport Espon Metro: Rola i przyszłe perspektywy Polityki Spójności w planowaniu obszarów metropolitalnych i miast

82. Projekt CAMELOT: Raport końcowy

83. SUMP OMGGS. Raport diagnostyczno-strategiczny

84. Sprawozdanie z działalności OMGGS 2022

85. Diagnoza sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej OMGGS

86. Ocena ex-ante projektu Strategii Sozwoju Ponadlokalnego do roku 2030 dla Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot (wraz z częścią wdrożeniową opisującą realizację ZIT 2021-2027)

87. Kultura włącza. Metody na inkluzję w kulturze

88. Sprawozdanie z działalności OMGGS 2023

  • GIWK